Rybie 22.09.2020

Radny Gminy Raszyn
Andrzej Górecki

WÓJT GMINY RASZYN
RADA GMINY RASZYN
Dw. Radnych Gminy Raszyn
Dw. Sołtysów

INTERPELACJA

Szanowny Panie Wójcie

W związku z brakiem odpowiedzi na zadane pytania w kolejnych już interpelacjach i w nawiązaniu do złożonych wniosków w dniu 3 i 7 października 2019 r. w sprawie korekty linii wewnętrznej R2 popartymi 200 -stu podpisami mieszkańców Rybia i Raszyna, następnie interpelacją z dnia 20 sierpnia 2020 r oraz z częściową tylko w odpowiedzią na zadane w niej pytania, oraz interpelacją z dnia 05.09.2020 r. i również tylko częściową odpowiedzią na zadane pytania, kolejny już raz uprzejmie proszę Pana Wójta Gminy Raszyn o ustosunkowanie się do koncepcji, poprowadzenia linii R2 tak aby obejmowała m.in. środkowo-północną część Rybia ( głównie Sołectwo Rybie 2) . Czy taka korekta, gdzie linia R2 objęła by swym zasięgiem ulice: Spokojną, Wesołą, Lotniczą przy których to ulicach znajdują się dwie placówki gminne (świetlica i punkt przedszkolny oraz przedszkole) zdaniem Pana Wójta ma racjonalne uzasadnienie?.

Nadmieniam , co z resztą jest i Panu wiadome, iż ta część Rybia oraz Raszyna jest mocno z urbanizowana.

Ponawiam również ponownie pytanie z poprzedniej interpelacji w sprawie Szpitala Kolejowego w Pruszkowie.

Proszę o informację , czy przystanek przy Szpitalu Kolejowym będzie uwzględniony na trasie linii R1 ?.

Wniosek

W imieniu mieszkańców gminy Raszyn oraz swoim zwracam się ponownie z wnioskiem o uwzględnienie w trasie przejazdu linii wewnętrznej R2 nowej korekty uwzględniającej przejazd n/w ulicami: Od Rybia z ul. 19 Kwietnia wjazd w ul. Spokojną przy której znajduje się Świetlica Środowiskowa „Świetlik” i punkt przedszkolny , dalej ul. Wesołą i ul. Lotniczą przy której znajduje się kolejne gminne przedszkole, aby następnie poprzez ul. Szkolną i Poniatowskiego oraz ul. Młynarską i Al. Krakowską skierować komunikację na ul. Pruszkowską gdzie znajduje się obecnie gminne Centrum Medyczne Raszyn, i dalej przez Nowe Grocholice ,tak jak życzą sobie mieszkańcy i samorządowcy tej miejscowości, aby następnie skierować linię na dotychczasową trasę.

Powrót z Nowych Grocholic w stronę Rybia powinien odbywać się oczywiście ulicą Pruszkowską i dalej ul. Godebskiego, ewentualnie Al. Krakowską do ul Szkolnej lub ze względu na poranne utrudnienia przy szkole skierować na ul. Młynarską i dalej ul. Poniatowskiego i ul. Szkolną w stronę Rybia.

W związku z tym, iż Pan Wójt (jak widać po części zamieszczonych na stronie urzędu gminy interpelacji i ich odpowiedziach) nie odpowiada w ogóle, lub w sposób niepełny na zadane w interpelacji pytania, pomijając niektóre poruszane zagadnienia i wątki, co w konsekwencji powoduje wysyłanie kolejnych już interpelacji, na które odpowiedzi jak wiemy w części odpowiedzialni są nasi gminni urzędnicy, angażując swój cenny czas, uprzejmie proszę, aby powyższy wniosek został niezwłocznie przegłosowany na posiedzeniu stosownej Komisji Rady Gminy Raszyn, tak aby mogli się do niego odnieść również zainteresowani radni.

Mając na uwadze również fakt ,iż Pan wójt od kilku miesięcy obawia się przedstawić swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie a zbliża się nieuchronnie moment, gdzie należało by podjąć decyzję , wnioskuję jak wyżej.

W związku z tym, iż cześć jawnej korespondencji związana ze sprawami samorządu gminnego (w tym dotyczącej komunikacji) z niewiadomych przyczyn nie jest w ogóle albo z opóźnieniem dostarczana radnym czy sołtysom, uprzejmie proszę aby wszelkie wnioski, zapytania i interpelacje, które wpływają do Biura Rady Gminy były niezwłocznie przesyłane drogą elektroniczną wyżej wymienionym.

Jestem przekonany ,że ułatwi to pracę nie tylko samorządowcom i pracownikom biura ale pozwoli również na sprawne procedowanie na posiedzeniach komisji czy sesjach rady.

Uzasadnienie

Mając na uwadze fakt, iż linia R2 w dotychczasowym kształcie zupełnie pomija znaczną, zurbanizowaną część Rybia (Sołectwo Rybie II) gdzie mieszka bardzo duża ilość osób starszych oraz rodzin z dziećmi , w/w propozycja ułatwi nam mieszkańcom dostanie się w sposób w miarę komfortowy do szkoły, przedszkoli ,urzędu gminy, GOPS-u ,poczty ,EKO Raszyn CKR ,do obecnej siedziby Centrum Medycznego Raszyn ,cmentarza, czy linii R1 Okęcie -Pruszków a w dalszej kolejności ośrodka zdrowia w Michałowicach gdzie wielu mieszkańców korzysta z rehabilitacji. Z komunikowanie tej części Rybia z m.in. z centrum Raszyna pozwoli przede wszystkim w okresie jesienno-zimowo- wiosennym na bezpieczne przemieszczanie się bez uszczerbku na zdrowiu.

Z poważaniem.

Radny Gminy Raszyn
Andrzej Górecki


Raszyn, dnia 05.10.2020r.

OŚGK.0003.11.2020.BL(2)

Andrzej Górecki
Radny Gminy Raszyn

Dotyczy: interpelacji z dnia 22.09.2020r. w sprawie zmiany trasy linii komunikacyjnej „R 2”

W odpowiedzi na interpelację z dnia 22.09.2020r. podtrzymuję swoje wyjaśnienia i informacje zawarte w piśmie z dnia 21.09.2020r., znak: OŚGK.0003.9.2020.BL(2) i ponownie informuję, iż planuje się wydłużenie trasy linii „R2” w roku 2021 do miejscowości Nowe Grocholice poprzez skierowanie trasy w/w linii komunikacyjnej ulicami: Waryńskiego, Zacisze i Godebskiego do Al. Krakowskiej i dalej już stałą trasą przejazdu. Wydłużenie trasy linii R 2 ulicami Spokojną, Wesołą i Lotniczą wydłużyłoby czas przejazdu oraz spowodowało pogorszenie punktualności. Nadto, wydłużenie przebiegu trasy wspomnianego autobusu łączy się z wysokim ryzykiem braku koordynacji jego rozkładu jazdy z rozkładem jazdy autobusów linii R 1 i L 1 ( dojazd dzieci do szkół). Ponadto pragnę poinformować, iż mieszkańcy środkowo- północnej części miejscowości Rybia mają dostęp i możliwość korzystania z miejskiej komunikacji zbiorowej w ul. Na Skraju, na której zlokalizowane są przystanki autobusowe linii 124. Zdaję sobie sprawę, że większość mieszkańców chciałaby, żeby linie autobusowe przebiegały obok ich miejsca zamieszkania, ale nie zawsze jest to możliwe do zrealizowania, chociażby z uwagi na kwestie techniczne. Odnosząc się do kwestii wydłużenia trasy linii komunikacyjnej R 1 do Szpitala Kolejowego w Pruszkowie informuję, że planuje się wydłużenie w/w linii autobusowej w roku 2021 do Szpitala Powiatowego w Pruszkowie. Przejazd przez miasto Pruszków w kierunku Szpitala Kolejowego wydłuży całkowity czas przejazdu autobusu z 40 min do ponad 1 godz. Pasażerowie dojeżdżający do miasta Pruszków będą mieli możliwość dojazdu do Szpitala Kolejowego przy ul. Warsztatowej 1 poprzez skorzystanie z jednej przesiadki z wykorzystaniem autobusów na terenie Miasta Pruszków.

Otrzymują:
1. Adresat
2. a/a
3. Rada Gminy Raszyn w/m.