Raszyn, dnia 25.09.2020 r.

OŚGK.6220.11.2020.JK(11)

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo –magazynowo – usługowego z zapleczem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Kinetycznej w Dawidach, na działkach ewidencyjnych nr 141/4, 141/7, 144/1, 149/1, 154/1, 159/1, 162/1, 163/1, 163/4, 172/1, 173/1, 179/3, obręb Dawidy, gm. Raszyn.
Organ prowadzący postępowanie informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w siedzibie Referaty Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn, mieszczącego się przy ul. Szkolnej 2a (II piętro), pokój 203, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00, w piątek w godzinach od 8:00 do 13:00. – tel. (22) 701 79 05.
Zgodnie z art. 75 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Raszyn.
Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 ustawy ooś, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie i Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii i ewentualnych uzgodnień pomocniczych. Z uwagi na powyższe sprawa nie może być załatwiona w terminie wynikającym z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
W związku z powyższym wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 24 grudnia 2020r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Raszyn. Ponaglenie zawiera uzasadnianie.
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego oraz zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponieważ liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

Informację opublikowano poprzez:
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy,
- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej przepisami RODO, informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn mający siedzibę przy ul. Szkolnej 2A w Raszynie reprezentowana przez Wójta Gminy Raszyn.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Raszyn można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych poprzez email iod@raszyn.pl
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja przez Gminę obowiązków dotyczących ustaw: ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.).
5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) obsługa prawna
c) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Raszyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Raszyn.
6. W związku z przetwarzaniem Pana danych osobowych przysługują Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Raszyn Pana danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
8. Podanie przez Pana danych osobowych Gminie Raszyn ma charakter dobrowolny, jednak ich podanie jest niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.
9. Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnętrznych przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.
10. Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11. Szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się na stronie internetowej www.bip.raszyn.pl w zakładce Przetwarzanie danych osobowych.