Zarządzenie Nr 156/2020
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 28.09. 2020 r.

w sprawie  przeprowadzenia  konsultacji z mieszkańcami Gminy Raszyn dotyczących projektu uchwały w sprawie„ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-2024”

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 i art. 30 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.     z 2020, poz. 713) oraz   Uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn, zarządzam, co następuje:

§1

 1. Zarządza się przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-2024, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
 2. Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag i opinii mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Raszyn, na temat projektu Uchwały, o której mowa w ust. 1.
 3. Konsultacje społeczne obejmują teren całej Gminy a uczestniczyć w nich mogą wszyscy  mieszkańcy Gminy Raszyn posiadający w dniu ich przeprowadzenia czynne prawo wyborcze na terenie gminy Raszyn.

§2

 1. Konsultacje będą prowadzone od dnia 13.10.2020r. do dnia 13.11.2020r.
 2. Przeprowadzenie akcji informacyjnej o przeprowadzeniu konsultacji społecznych rozpocznie się dnia 05.10.2020 r., a zakończy się w dniu 12.10.2020r.

§3

 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie pisemnych opinii, propozycji, uwag i wniosków na Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu Uchwały     w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn .
 2. Treść formularza, o którym mowa w ust. 1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.
 3. Formularz, o którym mowa w ust. 1 będzie udostępniony w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn.
 4. Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać do urny dostępnej w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn. 
 5. Formularze uwag w wersji elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej:     

konsultacje@raszyn.pl (w tytule email proszę wpisać „Konsultacje – „ Program mieszkaniowy na lata 2020- 2024”) i powinny być opatrzone podpisem elektronicznym.

 1. Konsultacje maja charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wiążące. Konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość uczestników, biorących w nich udział.

§4

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jak i udzielenia wszelkich wyjaśnień jest inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej – Bożena Leczkowska.

§5

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

§6

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się KierownikowiReferatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.