Raszyn, dnia 30 września 2020r.

Na podstawie § 11 załącznika do uchwały Nr XI/116/11 Rady Gminy Raszyn z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Raszyn zawiadamia się, zgodnie z Zarządzeniem Nr 156/2020 Wójta Gminy Raszyn z dnia 28 września 2020r. o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami Gminy Raszyn dotyczących projektu uchwały w sprawie „ Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-2024.

Zgodnie z w/w zarządzeniem akcja informacyjna o prowadzeniu konsultacji społecznych rozpocznie się dnia 05.10.2020 r., a zakończy się w dniu 12.10.2020 r.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag i opinii mieszkańców zamieszkałych na terenie Gminy Raszyn na temat projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-2024.

Konsultacje będą prowadzone od dnia 13.10.2020 r. do dnia 13.11.2020 r.

Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są wszyscy mieszkańcy Gminy Raszyn, posiadający w dniu ich przeprowadzania czynne prawo wyborcze na terenie Gminy Raszyn. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie pisemnych opinii, propozycji, uwag i wniosków na Formularzu zgłaszania uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Raszyn na lata 2020-2024.

Treść formularza zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

Formularz będzie udostępniony w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, 05-090 Raszyn.
Wypełnione formularze w wersji papierowej należy składać do urny dostępnej w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Gminy Raszyn. Formularze uwag w wersji elektronicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej: konsultacje@raszyn.pl (w tytule email proszę wpisać „Konsultacje - Program Mieszkaniowy”) i powinny być opatrzone podpisem elektronicznym.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jak i udzielania wszelkich wyjaśnień jest inspektor Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Bożena Leczkowska.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.