Zarządzenie 142/2020

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 7 września 2020 r.

 

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i a rt. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843/ w związku z §2 Zarządzenia Nr 55/2017 z dnia 04/05/2017 r. Wójta Gminy Raszyn, zarządza się co następuje:

 

§1

Powołuje się Pana Konrada Kacprzak do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej na jego członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie zamówienia z wolnej ręki na: „Remonty (bieżące utrzymanie) dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy Raszyn – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z umową znak: 272.1.IRD.2020 z dnia 16-03-2020 r.”

 

§2

Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem, tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo P. Konrada Kacprzak w składzie Komisji Przetargowej wygasa.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.