Zarządzenie Nr 143/2020

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 7 września 2020 r.

 

w sprawie powołania do składu osobowego Komisji Przetargowej pracownika merytorycznie właściwego ze względu na przedmiot zamówienia

 

Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych /t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843./ w związku z §2 Zarządzenia Nr 55/2017 z dnia 04/05/2017 r. Wójta Gminy Raszyn, zarządza się co następuje:

 

§1

Powołuje się Pani Moniki Marszałek, Pana Szymona Salach do składu osobowego stałej Komisji Przetargowej na jego członka w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Odbiór i  zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w Gminie Raszyn w roku 2021”

 

§2

Z chwilą zakończenia czynności związanych z prowadzonym postępowaniem, tj. podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniem postępowania, członkostwo Pani Moniki Marszałek, Pana Szymona Salach w składzie Komisji Przetargowej wygasa.

 

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.