Raszyn, dnia 16 października 2020 r.

ZP.271.1.27.2020.DC(7)

 

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Raszyn uprzejmie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem 4x4 o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tomy dla OSP Dawidy”, wybrana została oferta firmy:

 

 

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o.

Al. Katowicka 9, Wolica, 05-830 Nadarzyn

 

- z ceną za wykonanie zamówienia – 224 800,00 zł brutto

- Na dostarczony samochód osobowy z napędem 4x4 oferuję 60 miesięcy gwarancji oraz rękojmi.

- termin realizacji zamówienia:– do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy

 

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i jest jedyną ofertą jaka została złożona w postepowaniu.

 

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

MAN Truck & Bus Polska Sp. z o.o., Al. Katowicka 9, Wolica, 05-830 Nadarzyn

Cena oferty:  224 800,00 zł brutto

Na dostarczony samochód osobowy z napędem 4x4 oferuję 60 miesięcy gwarancji oraz rękojmi.

Dodatkowe wyposażenie – 20 elementów

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60,00 pkt, w kryterium okres gwarancji – 20 pkt., w kryterium dodatkowe wyposażenie – 20 pkt

Łącznie oferta uzyskała 100,00 punktów;