Ogłoszenie nr 510205489-N-2020 z dnia 20-10-2020 r.

 

Gmina Raszyn: Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w 2021 roku w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 4

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 583712-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, Krajowy numer identyfikacyjny 54663800000000, ul. ul. Szkolna  , 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778. Adres strony internetowej (url): www.bip.raszyn.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.raszyn.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w 2021 roku w zakresie zadania nr 1 i zadania nr 4

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP.271.1.25.2020.DC

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: utrzymanie czystości na terenie Gminy Raszyn w roku 2021 z podziałem na zadania: Zadanie nr 1 „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn” Do zakresu zamówienia należy: a) odbiór i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych z terenu Urzędu Gminy Raszyn; b) utrzymanie czystości na przystankach autobusowych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn; c) mycie wiat przystankowych; d) opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych w granicach Gminy Raszyn; d) wywóz nieczystości ciekłych z budynków komunalnych na terenie Gminy Raszyn. Szczegółowy zakres usługi objętej zamówieniem zawarty został w Opisie przedmiotu zamówienia – Załączniku A1 do SIWZ. Zadanie nr 4 „Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Raszyn” Do zakresu zamówienia należy: zbieranie, załadunek oraz wywóz odpadów stanowiących tzw. dzikie wysypiska wraz z ich unieszkodliwianiem lub/i odzyskiem z terenu Gminy Raszyn.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: tak

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2, 90513100-7, 91512000-9, 90514000-3, 90533000-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Zadanie nr 1 „Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn”

Postępowanie / część zostało unieważnione: tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Zadanie nr 4 „Likwidacja dzikich wysypisk na terenie Gminy Raszyn”

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 259247.05
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

 

Nazwa wykonawcy: „ARKAZEN” Zenon Ciarka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Czysta 9
Kod pocztowy: 05-816
Miejscowość: Opacz Mała
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 277214.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 277214.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 313720.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.