Zarządzenie nr 94 /2020

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 30 czerwca 2020 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w 2020 roku oraz uchwalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz. 506 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2019 poz. 2365), „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Raszyn na rok 2020” przyjętego Uchwałą nr XX/182/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz „Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Raszyn na rok 2020” przyjętego Uchwałą nr XX/183/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 grudnia 2019 r., zarządza się co następuje: 

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert dla na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w składzie:

 

1)     Alicja Gadowska – Przewodniczący Komisji

2)     Dominik Chmielewski – Członek Komisji

 

§ 2.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie traci moc z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.