Zarządzenie nr 135 /2020

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

 

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2020 roku oraz uchwalenia Regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b, 2d i 2e ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) oraz załącznika do Uchwały nr XVIII/151/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których  mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) na rok 2020” zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Komisję Konkursową w celu zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o  których  mowa  w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688 z późn. zm.) na wsparcie realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, w składzie:

 

1)  Michał Kucharski – Przewodniczący komisji

2)  Alicja Gadowska – Członek Komisji

3)  Dominik Chmielewski – Członek Komisji

4)  Petronela Owczarz – Członek Komisji reprezentujący organizację pozarządową

 

§ 2.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3.

Zarządzenie traci moc z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.