ZARZĄDZENIE NR 160/2020

 

Wójta Gminy Raszyn z dnia 01.10.2020 r.

 

w sprawie wyznaczenia spośród podległych samorządowych jednostek organizacyjnych jednostki organizacyjnej właściwej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz tych jednostek, których przedmiotem jest

  dostawa energii elektrycznej.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 i ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.       Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej dla Gminy Raszyn, jednostek organizacyjnych i podmiotów posiadających osobowość prawną, zwanych dalej „zamówieniami publicznymi" z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „PZP":

1) na rzecz Gminy Raszyn, w tym jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn nieposiadających osobowości prawnej, nastąpi na podstawie art. 16 ust. 4 PZP. Wykaz jednostek stanowi załącznik nr 1.

2) na rzecz podmiotów posiadających osobowość prawną, w których funkcję właścicielską lub organizatora pełni Gmina Raszyn, nastąpi na podstawie art. 16 ust. 1 PZP, zgodnie z zawartym pomiędzy Gminą Raszyn a tymi jednostkami porozumieniem wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2.       Wykaz jednostek organizacyjnych o których mowa w ust. 1 pkt.1) stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

3.       Wykaz jednostek organizacyjnych o których mowa w ust. 1 pkt.2) stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

4.       Wyznacza się Gminę Raszyn, do przygotowania oraz do przeprowadzenia we współpracy z podmiotami wymienionymi w ust. 1 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

5.       Czynności związane z przeprowadzeniem zamówienia publicznego prowadzone będą w urzędzie Gminy Raszyn w Raszynie przy ul. Szkolnej 2a.

6.       Przeprowadzenie i udzielenie zamówienia na rzecz podmiotów posiadających osobowość prawną w których funkcję właścicielską lub organizatora pełni Gmina Raszyn, wymienionych w załączniku nr 2 do zarządzenia, które wyrażą taką wolę, nastąpi po zawarciu na podstawie art. 16 ust. 1 PZP pisemnego porozumienia między Gminą Raszyn a daną jednostką.

 

§ 2

Czynności kierownika zamawiającego, określone w PZP oraz w przepisach wykonawczych, wykonywać będzie Wójt Gminy Raszyn.

 

§ 3

1.  Gmina Raszyn odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności za:

1) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wniosek o wszczęcie postępowania, SIWZ, ogłoszenie o zamówieniu, zaproszenie do negocjacji w postępowaniu z wolnej ręki), w tym opisu przedmiotu zamówienia na podstawie danych przekazanych przez jednostki organizacyjne w postaci kopii obecnie zawartych umów na dostawy i/lub dostawy i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej,

2) wykonywanie obowiązków kierownika zamawiającego;

3) powołanie członków komisji przetargowej w składzie co najmniej trzyosobowym;

4) powołanie biegłych w razie takiej konieczności;

5) zapewnie odpowiednich warunków pracy członkom komisji przetargowej oraz biegłym;

6) zamieszczanie ogłoszeń we właściwych publikatorach;

7) wykonywanie wszelkich innych czynności wynikające z przepisów prawa (odpowiedzi na pytania, modyfikacje postanowień SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu, wezwania do uzupełnień, wyjaśnień, wybór najkorzystniejszej oferty, unieważnienie postępowanie, itp., przeprowadzenie negocjacji), w tym czynności podejmowane w postępowaniu odwoławczym w wypadku wniesienia przez wykonawców środków ochrony prawa (wybór pełnomocnika i udzielenie pełnomocnictwa do reprezentowania Stron przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed właściwym sądem okręgowym),

8) zawarcie umów w wyniku udzielenia zamówienia, z wyłączeniem jednostek o których mowa w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

9) przechowanie i zabezpieczenie dokumentacji przetargowej,

10) pełną obsługę administracyjno-biurową i wyposażenie techniczne.

2.       Sposób finansowania przez strony wynagrodzenia wykonawcom, w przypadku samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono zamówień publicznych będzie następujący:

1)       Faktury będą wystawiane na Nabywcę: Gmina Raszyn, 05-090 Raszyn ul. Szkolna 2a, NIP 534 248 82 43

2)       Płatnik: odpowiednio dana jednostka organizacyjna.

3.    Jednostki organizacyjne zobowiązują się do:

1)       przekazania opisu przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym danej jednostki,

2)       udzielania informacji niezbędnych do przygotowania i realizacji zamówień,

3)       przestrzegania postanowień umów zawartych z wyłonionymi przez Gminę wykonawcami,

4)       odpowiedniego zabezpieczenia środków finansowych w planie finansowym jednostki na realizację umów z Wykonawcami.

 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Raszyn oraz organom zarządzającym podmiotów posiadających osobowość prawną w których funkcję właścicielską lub organizatora pełni Gmina Raszyn.

 

§ 5

1.       Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

2.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.