Zarządzenie nr 159/2020
Wójta Gminy Raszyn
z dnia 30 września 2020 roku
w sprawie powołania Koordynatora ds. dostępności i  Zespołu ds. dostępności

Na podstawie art. 31 i art. 33 ust 3 i 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r., poz. 1062), zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Koordynatora ds. dostępności Panią Katarzynę Dombską - Kierownika  Referatu Pozyskiwania
Funduszy Zewnętrznych Społeczno-Edukacyjnych w Urzędzie Gminy Raszyn.

§ 2

Powołuję Zespół ds. dostępności (zwany dalej „Zespołem”) w składzie:
    1) Pani Katarzyna Dombska  – Koordynator ds. dostępności – szczególnie odpowiedzialna za obszar dostępności informacyjno - komunikacyjnej,
    2) Pan Bolesław Sanecki – Kierownik  Referatu  Inwestycji i Remontów  – odpowiedzialny za obszar dostępności architektonicznej,
    3) Pan Paweł Niemiro – Kierownik Referatu  Informatyki – odpowiedzialny za obszar dostępności cyfrowej.


§ 3

Do zadań Zespołu należy w szczególności:
    1) wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Urząd Gminy Raszyn,
    2) przygotowanie i koordynowanie wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Urząd Gminy Raszyn,
    3) monitorowanie działalności Urzędu Gminy Raszyn w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


§ 4

Zespół spotykać się będzie w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 5

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Raszyn do współpracy z Zespołem, polegającej w szczególności na: udziale w spotkaniach Zespołu, pracach przy opracowaniu i wdrażaniu planu działania, o którym mowa w § 3 pkt 2 oraz monitorowaniu działalności, o której mowa w §3 pkt3.

§ 6

Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Kierownikowi Kadr i Zarządzania Urzędu Gminy Raszyn.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.