Raszyn, dnia 24.11.2020 r.

OŚGK.6220.3.2020.JK(20)

 

OBWIESZCZENIE/INFORMACJA

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia, że w dniu 24.11.2020 r. wydał decyzję nr 86/2020, znak: OŚGK.6220.3.2020.JK(19) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 43 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym 6 jednolokalowych i 37 dwulokalowych, w zabudowie szeregowej i bliźniaczej, zlokalizowanego we wsi Falenty Nowe, gm. Raszyn, pow. pruszkowski, na działce ew. nr 72/1 która decyzją Wójta Gminy Raszyn nr 69/2020 z dnia 16.09.2020 r. została podzielona na działki ew. nr 72/2, 72/3, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/8, 72/9, 72/10, 72/11, 72/12, 72/13, 72/14, 72/15, 72/16, 72/17, 72/18, 72/19, 72/20, 72/21, 72/22, 72/23, 72/24, 72/25, 72/26, 72/27, 72/28, 72/29, 72/30, 72/31, 72/32, 72/33, 72/34, 72/35, 72/36, 72/37, 72/38, 72/39, 72/40, 72/41, 72/42, 72/43, 72/44, 72/45, 72/46, 72/47, 72/48, 72/49, 72/50, 72/51, 72/52 przy ul. Willowej.

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu – wejście główne. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z „COVID-19” ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+22 701-79-05, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: jkozlowski@raszyn.pl, ratusz@raszyn.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

 

Sprawę prowadzi Jarosław Kozłowski – tel. (22) 701 79 05.

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji – 1 egzemplarz.