Raszyn, dnia 1.12.2020 r.

 

OŚGK.6220.8.2020.JK(21)

 

 

OBWIESZCZENIE/INFORMACJA

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia, że w dniu 1.12.2020 r. wydał decyzję nr 90/2020, znak: OŚGK.6220.8.2020.JK(20) o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji zespołu usługowego z obiektami biurowo-administracyjnymi, tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, zbiornikami na paliwo i budynkami technicznymi na działkach ewidencyjnych nr 37/2, 41/2, 44/7, 44/9, 43/7, 42/7, 42/9, 43/9 oraz na częściach działek ewidencyjnych nr 36/2, 38, 39, 40/2, 46/2 obręb Sękocin Stary, gm. Raszyn.

 

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu – wejście główne. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z „COVID-19” ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+22 701-79-05, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: jkozlowski@raszyn.pl, ratusz@raszyn.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

 

Sprawę prowadzi Jarosław Kozłowski – tel. (22) 701 79 05.

 

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wywieszenie w miejscu realizacji inwestycji – 1 egzemplarz.