Wyniki głosowań:

XXXIV Sesja w dniu 26 listopada 2020

1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy Raszyn.

Głosowano w sprawie:
Na podstawie § 40 punkt 4 Statutu Gminy Raszyn wnoszę o: 1. Czas na uzasadnienie projektu uchwały przez wnioskodawcę ograniczony jest do 10 minut. 2. Czas wystąpień Przewodniczących Komisji Rady oraz Przewodniczących Klubów Radnych ograniczony jest do 5 minut. 3. Radny może zabrać głos w sprawie będącej przedmiotem obrad dwa razy z ograniczeniem czasowym wystąpienia do 3 minut każde. 4. Czas wypowiedzi „ad vocem” i wniosku formalnego ograniczony jest do 1 minuty. 5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady może przedłużyć czas wypowiedzi. 6. Przewodniczący Rady udziela głosu osobom spoza Rady w sprawach tematycznie związanych z przedmiotem sesji objętych porządkiem obrad nie dłużej niż 3 minuty. .
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (14)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz
PRZECIW (1)
Beata Sulima-Markowska
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Henryka Koper, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (4)
Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

2. Stwierdzenie quorum.
3. Wnioski do porządku obrad.

Głosowano w sprawie:
Wniosek o wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie: ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Raszyn co do wszczęcia procedury dotyczącej naprawienia szkody wyrządzonej Gminie Raszyn.
Wyniki głosowania
ZA: 9, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (9)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (10)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Dariusz Marcinkowski, Teresa Senderowska

4. Sprawozdanie Wójta z bieżącej działalności.
5. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (14)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Henryka Koper, Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (1)
Krzysztof Będkowski
NIEOBECNI (4)
Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

6. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.

Głosowano w sprawie:
Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji..
Wyniki głosowania
ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 4
Wyniki imienne:
ZA (14)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Henryka Koper, Beata Sulima-Markowska
BRAK GŁOSU (1)
Krzysztof Będkowski
NIEOBECNI (4)
Andrzej Górecki, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Wiesław Szustak

7. Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn wraz z przedstawieniem wyników konsultacji społecznych dotyczących przedmiotowego projektu uchwały.

Głosowano w sprawie:
Wniosek o dodanie w treści w uchwały - w par.28 dodać ust.2 o treści: 2. Wójt przedstawia Radzie Gminy raz w roku pisemną informację o podpisanych umowach najmu. Informacja ta zawiera wykaz najemców, strukturę gospodarstwa domowego, adresy lokali, ich powierzchnię i strukturę. .
Wyniki głosowania
ZA: 10, PRZECIW: 7, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (10)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (7)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (3)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Ryszard Kowalczyk
NIEOBECNI (1)
Andrzej Górecki


Głosowano w sprawie:
Wniosek o zmianę paragrafu 26 ust. 3 na: "osoba umieszcona na jednej z list, która przedłoży wyrok o rozwodzie lub separacji, której zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej lub u której dziecko zamieszkuje pozostaje na tej samej pozycji, a drugi małżonek zostaje dopisany w kolejnej pozycji listy, pod warunkiem spelnienia przez niego krytriów, o których mowa w paragrafie 5. W przypadku rodziny bezdzietnej, na tej samej pozycji pozostaje ten ze współmałżonków, który spełnia kryteria, o których mowa w paragrafie 5, jeżeli obydwoje spełniają kryteria ten, którego wykazany dochód jest mniejszy, a drugi współmałżonek zostaje dopisany w kolejnej pozycji listy. .
Wyniki głosowania
ZA: 8, PRZECIW: 11, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (8)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (11)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Jarosław Aranowski
NIEOBECNI (1)
Andrzej Górecki

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn wraz z przedstawieniem wyników konsultacji społecznych dotyczących przedmiotowego projektu uchwały wraz z przegłosowaną poprawką oraz zgłoszonymi autopoprawkami..
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Andrzej Zawistowski
PRZECIW (1)
Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Krzysztof Będkowski
NIEOBECNI (1)
Andrzej Górecki
Uchwała nr XXXIV/290/2020

8. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2021.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w roku 2021..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (1)
Ryszard Kowalczyk
NIEOBECNI (1)
Andrzej Górecki
Uchwała nr XXXIV/291/2020


9. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn - nazwa ul. Bajkowa.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Andrzej Górecki
Uchwała nr XXXIV/292/2020
10. Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie Gminy Raszyn - nazwa ul. Czeremchy.
Wyniki głosowania
ZA: 18, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 2, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (18)
Jarosław Aranowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (2)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski
NIEOBECNI (1)
Andrzej Górecki
Uchwała nr XXXIV/293/2020

11. Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie własności gruntu oraz określenia udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych.


Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie własności gruntu oraz określenia udzielania bonifikaty i wysokości stawek procentowych..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Marek Bańburski
NIEOBECNI (1)
Andrzej Górecki
Uchwała nr XXXIV/294/2020

12. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn.
Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Raszyn wraz z autopoprawką, .
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Andrzej Górecki
Uchwała nr XXXIV/295/2020

13. Uchwał w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2021 roku.

Głosowano w sprawie:
Uchwał w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjętej za podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2021 roku wraz z autopoprawką..
Wyniki głosowania
ZA: 19, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (19)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (1)
Jarosław Aranowski
NIEOBECNI (1)
Andrzej Górecki
Uchwała nr XXXIV/296/2020

14. Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2021 roku.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2021 roku..
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1Wyniki imienne:
ZA (20)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Jarosław Aranowski
Uchwała nr XXXIV/297/2020
15. Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2020.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2020 wraz z autopoprawkami..
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 7, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
Wyniki imienne:
ZA (13)
Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (7)
Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
NIEOBECNI (1)
Jarosław Aranowski
Uchwała nr XXXIV/298/2020

16. Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2020-2030.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmian w Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2020-2030 wraz z autopoprawkami. .
Wyniki głosowania
ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (13)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Ewa Surmacz, Wiesław Szustak
WSTRZYMUJĘ SIĘ (8)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Beata Sulima-Markowska , Andrzej Zawistowski
Uchwała nr XXXIV/299/2020

17. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z autopoprawkami..
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
WSTRZYMUJĘ SIĘ (1)
Elżbieta Kuczara
Uchwała nr XXXIV/300/2020


18. Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/186/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/186/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z autopoprawkami..
Wyniki głosowania
ZA: 21, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (21)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr XXXIV/301/2020

19. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/185/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr XXI/185/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi oraz częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi..
Wyniki głosowania
ZA: 11, PRZECIW: 10, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (11)
Jarosław Aranowski, Marek Bańburski, Krzysztof Będkowski, Janusz Hoffman, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Ewa Surmacz
PRZECIW (10)
Andrzej Górecki, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Rafał Olesiński, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
Uchwała nr XXXIV/302/2020

20. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057) na rok 2021”

Głosowano w sprawie:
Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Raszyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 poz. 1057) na rok 2021”.
Wyniki głosowania
ZA: 20, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0
Wyniki imienne:
ZA (20)
Jarosław Aranowski, Krzysztof Będkowski, Andrzej Górecki, Janusz Hoffman, Grzegorz Janiszewski, Henryka Koper, Ireneusz Koper, Ryszard Kowalczyk, Elżbieta Kuczara, Agata Kuran-Kalata, Dariusz Marcinkowski, Anna Matracka, Rafał Olesiński, Sławomir Ostrzyżek, Tadeusz Pawlikowski, Teresa Senderowska, Beata Sulima-Markowska , Ewa Surmacz, Wiesław Szustak, Andrzej Zawistowski
BRAK GŁOSU (1)
Marek Bańburski
Uchwała nr XXXIV/303/2020

21. Sprawozdanie Przewodniczących komisji stałych z bieżącej działalności.
22. Sprawy różne.
23. Komunikaty Przewodniczącego Rady Gminy.
24. Zamknięcie obrad.