UCHWAŁA Nr XXXIII/269/2020
RADY GMINY RASZYN
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie powołania członków Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego

Na podstawie art. 21 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się członka Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego Radnego/Radną:

  1. Marka Bańburskiego
  2. Annę Matracką
  3. Ryszarda Kowalczyka

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.