UCHWAŁA Nr XXXIII/289/2020
RADY GMINY RASZYN
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/24/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji stałych Rady Gminy Raszyn, ustalenia liczby ich członków i składu osobowego.

Na podstawie art. 21 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

§ 1 punkt 2 uchwały nr IV/24/2018 Rady Gminy Raszyn z dnia 12 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie:

Komisja Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego, w składzie:

    Przewodniczący - Tadeusz Pawlikowski
    Członkowie:

  1. Krzysztof Będkowski
  2. Sławomir Ostrzyżek
  3. Rafał Olesiński
  4. Anna Matracka
  5. Ryszard Kowalczyk
  6. Marek Bańburski
  7. Andrzej Zawistowski

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Rada Gminy Raszyn uznaje za konieczne zwiększenie składu osobowego Komisji Budżetu, Inwestycji i Mienia Komunalnego. Wszyscy wymienieni w uchwale radni wyrażeni zgodę na członkostwo w Komisji.