UCHWAŁA NR XXXIII/279/2020
RADY GMINY RASZYN
z dnia 29 października 2020r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Raszyn a m. st. Warszawa dotyczącego organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego w roku 2020

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019r., poz. 2475 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Rada Gminy Raszyn wyraża zgodę na zawarcie z m. st. Warszawa porozumienia w zakresie organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej „R1” na obszarze m.st. Warszawa.
  2. Zasady współpracy Gminy Raszyn i m. st. Warszawa określa porozumienie, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020r.