UCHWAŁA NR XXXIII/280/2020
RADY GMINY RASZYN
z dnia 29 października 2020r.

w sprawie przejęcia od Gminy Michałowice zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 4 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019r., poz. 2475 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Rada Gminy Raszyn wyraża zgodę na przejęcie od Gminy Michałowice zadania w zakresie organizacji lokalnego publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Michałowice. 2. Przejecie zadania, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Raszyn a Gminą Michałowice, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2020r.