Uchwała Nr XXXIII/282/2020
Rady Gminy Raszyn
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIX/168/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713.), art. 19 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzania ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.), Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały nr XIX/168/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn wprowadza się następujące zmiany:

    § 1 otrzymuje brzmienie:

  1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Raszyn, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowanego na terenie gminy Raszyn w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pozostającej w zarządzie lub będącej własnością Gminy Raszyn lub Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO - RASZYN Sp. z o.o. oraz wzajemne prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego i odbiorców usług.
  2. Regulamin nie obejmuje terenów gminy Raszyn objętych działalnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A oraz innych podmiotów.
  3. Regulamin nie narusza przepisów uchwały Nr XV/375/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019r., poz. 9019).

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


UZASADNIENIE
do uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIX/168/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn

Zgodnie z dyspozycją art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437), zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy.
W przypadku wspólnego wykonywania przez gminy zadania, o którym mowa w ust. 1 prawa i obowiązki organów gminy określone w ustawie wykonują odpowiednio właściwe organy związku międzygminnego bądź gminy wskazanych w porozumieniu międzygminnym.
Na mocy Porozumienia międzygminnego z dnia 27 czerwca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Z 2005 r. poz. 5899) miasto stołeczne Warszawa przejęło od gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków zadania w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Rada m.st. Warszawy przejmując na mocy ww. Porozumienia prawa i obowiązki gmin i miast będących stronami Porozumienia w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, podjęła w dniu 4 lipca 2019 r. uchwałę nr XV/375/2019 w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków.
Uchwałą Nr XIX/168/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 11 grudnia 2019 r. został uchwalony Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020 r. poz. 1223).
Wobec powyższego należy uwzględnić, iż na terenach jednostek samorządu terytorialnego gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków, w części w której dotyczy w/w porozumienie zastosowanie znajduje uchwała Rady Miasta Stołecznego Warszawy Nr XV/375/2019 z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie m.st. Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków.
Tym samym na terenie Gminy Raszyn zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków zajmują się dwa podmioty spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz spółka “EKO-RASZYN” Sp. z o.o.
Na przewarzającej części gminy usługę świadczy spółka “EKO-RASZYN” Sp. z o.o powołana przez Gminę Raszyn.
Sieci obsługiwane przez ww. spółki funkcjonują niezależnie.
Chcąc uniknąć ewentualnego dualizmu w zakresie uchwalenia regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, zasadne jest doprecyzowanie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Raszyn pod względem jego zakresu terytorialnego w brzmieniu wskazanym w przedmiotowej uchwale.