ZARZĄDZENIE  NR 117/2020

WÓJTA GMINY RASZYN

z dnia 28 lipca 2020 roku

 

 

w sprawie powołania komisji do spraw przeprowadzenia wizji lokalnej nieruchomości położonej  w Raszynie przy ul. Pruszkowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 643/3, 643/5, 643/8, 644.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2020 r., poz. 713 t.j.) Wójt Gminy Raszyn zarządza, co następuje:

§1.

W celu przeprowadzenia wizji lokalnej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Raszyn położonej  w Raszynie przy ul. Pruszkowskiej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 643/3, 643/5, 643/8, 644.powołuje się komisję w składzie:

 

     1)  Michał Kucharski - Przewodniczący

     2)  Alicja Gadowska   - członek

     3)  Zbigniew Tokarz   - członek

    

§2.

Zadaniem Komisji jest ustalenie aktualnego stanu faktycznego nieruchomości (stan posiadania) oraz sporządzenie dokumentacji fotograficznej i opisania stanu zagospodarowania wymienionych działek dla potrzeb prowadzonych spraw sądowych o wydanie nieruchomości.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.