Uchwała Nr XXXIII/278/2020
Rady Gminy Raszyn
z dnia 29 października 2020r.

w sprawie zawarcia Porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Lesznowola zadania publicznego w zakresie organizacji lokalnego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 12, art. 58 i art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019r., poz. 2475 z późn. zm.) i art. 13 pkt. 6 lit. „a” ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U z 2019r., poz. 1461) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Postanawia się zawrzeć z Gminą Lesznowola porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2.

Porozumienie międzygminne zawiera się na czas określony i obowiązuje od dnia 01 września 2020r. do dnia 18 września 2020r.

§ 3.

  1. Na wykonanie zadania określonego w § 1 przeznacza się środki finansowe do kwoty 9 185,00 zł brutto ( słownie: dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych 00/100).
  2. Środki przeznaczone na sfinansowanie zadania wymienionego w § 1 pochodzić będą z dochodów własnych Gminy Raszyn.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2020 r.