Uchwała Nr XXXIII/272/2020
Rady Gminy Raszyn
z dnia 29 października 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn - rejon po północnej stronie ul. Drogi Hrabskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) z własnej inicjatywy po stwierdzeniu wykonania zadań i czynności poprzedzających podjęcie uchwały, określonych w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Falenty Nowe w Gminie Raszyn - rejon po północnej stronie ul. Drogi Hrabskiej, obejmujący dwa obszary planu w obrębie Falenty Nowe, którego granice wyznaczają: 
    1) dla obszaru nr 1: 
        a) od północy - północna granica działki nr ew. 12/9; 
        b) od wschodu - wschodnie granice działek nr ew.: 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14 i 12/15; 
        c) od południa - południowa granica działki nr ew. 12/15; 
        d) od zachodu - zachodnie granice działek nr ew.: 12/15, 12/14, 12/13, 12/12, 12/11, 12/10, i 12/9. 
    2) dla obszaru nr 2: 
        a) od północy - północna granica działki nr ew. 13/6; 
        b) od wschodu - wschodnia granica działki nr ew. 13/6; 
        c) od południa - odcinek łączący wschodnią z zachodnią granicą działki nr ew. 13/6 (przedłużenie południowej granicy działki nr ew. 12/15); 
        d) od zachodu - zachodnia granica działki nr ew. 13/6.
2. Granice obszarów planu, o których mowa w ust. 1, oznaczone są następująco: obszar nr 1 literami A - B - C - D - A oraz obszar nr 2 literami E-F-G-H-E na załączniku graficznym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Sporządzenie planu zostanie wykonane w skali 1 : 1000.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE

Uchwała dotyczy dwóch obszarów obejmujących niezabudowane działki o nr ew.: 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 12/13, 12/14 i 12/15 oraz część działki nr ew. 13/6 położonych we wsi Falenty Nowe pomiędzy ul. Drogą Hrabską a rzeką Raszynką, o łącznej powierzchni ok. 4,5ha.
Tereny, na którym położone są działki objęte są obowiązującym Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsiach Falenty Nowe, Dawidy Bankowe, Łady i Falenty zatwierdzonym Uchwałą Nr LVII/905/05 Rady Gminy Raszyn z dnia 22 września 2005 r.
Zgodnie z obowiązującym planem przedmiotowe działki znajdują się głównie na terenach rolnych oznaczonych symbolami R i 2R (jedne z ostatnich działek rolnych w tym kwartale), natomiast działka nr ew. 12/12 oraz środkowa część działki nr ew. 13/6 (pas o szerokości 12m) znajdują się w liniach rozgraniczających drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 1KD. Ponadto północna część ww. terenów znajduje się w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu oraz na terenie stanowiska archeologicznego nr 56-65/21.
Komisja Planowania Przestrzennego i Inwentaryzacji uwzględniła wnioski właścicieli działek dotyczące zmiany przeznaczenia terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Wobec czego należało stwierdzić potrzebę rozpoczęcia procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2020 poz. 293 ze zm.).
Dla przedmiotowego terenu, na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wykonano analizę dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn”, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Raszyn Nr LX/590/14 z dnia 21 października 2014 r.
W obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raszyn” analizowany obszar określony został jako: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącą funkcją usługową (M4), teren drogi publicznej (D) oraz teren zieleni o funkcjach ekologicznych w dolinach rzek, teren zieleni cenny pod względem przyrodniczym, w tym teren zieleni objęty formami ochrony przyrody zgodnie z przepisami o ochronie przyrody (ZN).
Po przeprowadzeniu analizy dotyczącej:

  • uwarunkowań stanu istniejącego przedmiotowego terenu
  • uwarunkowań i kierunków rozwoju terenów funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej w studium (z wyłączeniem północnej części), w świetle przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynika, że przystąpienie do sporządzenia planu jest zasadne. Przystąpienie do sporządzenia planu ma na celu ustalenia przeznaczenia terenu oraz określenia sposobów jego zagospodarowania i zabudowy, ustalenia parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zasad zagospodarowania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.