Raszyn, dnia 28.12.2020r.

OŚGK.6220.13.2020.JK(16)

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) w związku z art. 49, art. 36 §2 i art. 10, art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) Wójt Gminy Raszyn,

zawiadamia Strony

- o zebranym materiale dowodowym i zakończeniu postępowania w sprawie wydania na wniosek Inwestora: spółki MOFO Architekci Sp. z o.o. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu przemysłowo – magazynowo -usługowego z zapleczem socjalno- biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Kinetycznej w Dawidach, gm. Raszyn, powiat pruszkowski, woj. mazowieckie na dz. nr ew. 129/1, 133, 134/1, 134/2, 134/3, 138/3, 139/1, 140/1, obręb nr 0001 Dawidy.

Ponieważ liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn.

Doręczenie powyższego zawiadomienia zgodnie z art. 49 § 2 ww. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn – Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej przy ul. Szkolnej 2a, w godzinach urzędowania (pn. 8.30-17.30, wt-czw. 8:30-15:30, pt. 8.30-13.30) w terminie 7 dni od dnia doręczenie. Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

Celem usprawnienia dokonania czynności administracyjnych i ustalenia dogodnego terminu wizyty zachęcamy do wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą prowadzącą sprawę (22 701-79-10).

Zainteresowane Strony mogą składać uwagi i wnioski w powyższej sprawie osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie na adres tutejszego Urzędu. Uwagi i wnioski można również składać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 zaleca się przesłanie uwag i wniosków za pośrednictwem operatora pocztowego lub dostarczenie dokumentów osobiście poprzez złożenie ich w skrzynce podawczej umieszczonej w budynku Urzędu– wejście główne. W okresie, w którym z powodu wprowadzanych rozwiązań, ograniczeń czy zakazów/nakazów związanych z „COVID-19” ograniczona będzie możliwość osobistego składania uwag i wniosków w sprawie lub zapoznanie się z aktami sprawy, prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą sprawę (+22 701-79-10, w godzinach urzędowania) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: mmarszalek@raszyn.pl, ratusz@raszyn.pl, celem ustalenia aktualnych możliwości oraz sposobu i miejsca złożenia uwag, wniosków lub udostępnienia stronie akt sprawy. Dokumenty można również składać za pośrednictwem platformy e-Puap.

Jednocześnie informuję strony postępowania, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu w opinii z dnia 10.12.2020 r. znak WA.ZZŚ.5.435.1.641.2020.MS oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w opinii z dnia 19.11.2020r. znak WOOŚ-I.4220.1507.2020.AGO nie stwierdzili potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazali na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań wymienionych w w.w opinii.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii, tj. od dnia 28.10.2020r. nie wydał opinii i zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko traktuje się jako brak zastrzeżeń.

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) zawiadamiam o braku możliwości załatwienia ww. sprawy, dotyczącej wydania przedmiotowej decyzji, w terminie określonym w art. 35 Kpa, ze względu na umożliwienie stronom zgodnie z art. 9 i 10 § 1 Kpa. przed wydaniem decyzji zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych materiałów.

W związku z powyższym informuję, o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 26.02.2021 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 Kpa stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

 

Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 28.12.2020r.

 

Sprawę prowadzi: Monika Marszałek tel. 22 701-79-10

email mmarszalek@raszyn.pl

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

2.aa

3.Pełnomocnik Inwestora –spółki MOFO Architekci Sp. z o.o.