UCHWAŁA NR XXXIV/300/2020

RADY GMINY RASZYN

z dnia 26 listopada 2020 r.

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) uchwala się, co następuje

§ 1.

W uchwale Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

 

W § 1 zmienianej uchwały dotychczasowe brzmienie zastępuje się następującym:

1.      „Ustala się, iż opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są uiszczać w okresach kwartalnych, bez wezwania w terminach:

- do 31marca za I kwartał (z dołu),

- do 30 czerwca, za II kwartał (z dołu),

- do 30 września za III kwartał (z dołu),

- do 31 grudnia, za IV kwartał (z dołu).

2.      Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest na indywidualny rachunek bankowy Urzędu Gminy Raszyn lub w kasie Urzędu Gminy Raszyn przy ul. Szkolnej 2a, 05-090 Raszyn”.

 

 

§ 2.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy informacyjnej w sołectwach Gminy Raszyn, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn oraz na stronie internetowej Gminy Raszyn.

 

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

 

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 01 stycznia 2021 r.

 

 

 


UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)Rada gminy określi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.

Doświadczenie z funkcjonowania  uchwały Nr XIX/161/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykazały, iż zwiększenie częstotliwości pobierania opłat za gospodarowanie odpadami do 12 razy w roku sprawia, iż wzrosło znacząco obciążenie mieszkańców wizytami w urzędzie, jak też wzrósł istotnie nakład pracy związany z obsługą kasową opłaty za gospodarowanie odpadami.

W celu poprawy funkcjonowania systemu zasadne jest zmniejszenie liczby terminów płatności w ciągu roku.