Raszyn, dnia 31.12.2020r.

OŚGK.6220.17.2020.MM(18)

 

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49, art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 ze zm. -zwanej dalej k.p.a.) i art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 ze zm. -zwanej dalej ustawą ooś), zawiadamiam o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie studni wierconej o wydajności >10,0m3/h na działce o nr ew. 36/2, w miejscowości Sękocin Stary, gm. Raszyn powiat pruszkowski, ze względu  na złożoność sprawy,  konieczność uzyskania opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz potrzeby zawiadomienia stron o zebraniu materiału dowodowego oraz konieczności umożliwienia stronom wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów.

W związku z powyższym, nowy termin załatwienia sprawy wyznacza się do dnia 26.02.2021r..

 

Ponadto informuję o:

- wydaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie opinii znak WOOŚ-I.4220.1443.2020.ACH z dnia 09.11.2020r. – w załączeniu,

-wezwaniu przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie do uzupełnień pismo znak WA.ZZŚ.5.435.1.620.2020.KP/JC z dnia 07.12.2020r..

 

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia które zawiera uzasadnienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem organu.

Ponieważ liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn – Informacje o środowisku i jego ochronie – decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn.

 Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie udostępniono w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 04.01.2021r.

 

Sprawę prowadzi:

 Monika Marszałek tel. /22/ 701-79-10,

e-mail: mmarszalek@raszyn.pl

 

Otrzymują:

1.Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

2.aa

Do wiadomości:

Pełnomocnik Inwestora –spółki Panattoni Europe Sp. z o.o.