Raszyn, dnia 04.01.2021 r.

Andrzej Zawistowski 
Radny Gminy Raszyn

 Wójt Gminy Raszyn

Andrzej Wiesław Zaręba

 

za pośrednictwem:

Dariusz Marcinkowski

Przewodniczący

Rady Gminy Raszyn

 

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W dniu 15 października 2020 r. Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowisku i Porządku Publicznego wystosowała na swoim posiedzeniu  wniosek o sprawdzenie możliwości zmiany organizacji ruchu uwzględniając korektę linii R1 na ulice: al. Krakowska, Gałczyńskiego, Godebskiego, Słowikowskiego, Młynarska, Poniatowskiego, Sportowa, Godebskiego, Zacisze, Waryńskiego, Pruszkowska dalej do Michałowic po zatwierdzeniu pozytywnej organizacji ruchu dla tej części trasy.

Zgodnie z ustaleniami Komisji linia R1 miała zostać – po zmianie organizacji ruchu – skierowana ul. Zacisze i ul. Waryńskiego.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:

  1. Kiedy została rozpoczęta procedura zmiany organizacji ruchu w przedmiotowym zakresie?
  2. Na jakim etapie znajduje się procedura zmiany organizacji ruchu?
  3. Kiedy planowane jest wprowadzenie zmian w przebiegu linii R1?

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o  podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 14.01.2021r.

OŚGK.0003.1.2021.BL(2)                                                        

Andrzej Zawistowski

Radny Gminy Raszyn

 

Dotyczy: interpelacji z dnia 04.01.2021r. w sprawie możliwości zmiany organizacji ruchu dla ewentualnej korekty trasy linii komunikacyjnej „R

 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 04.01.2021r. w sprawie możliwości zmiany organizacji ruchu dla ewentualnej korekty trasy linii komunikacyjnej „R1” niniejszym przekazuję odpowiedź.

W chwili obecnej analizowana jest wprowadzona w 2021r. zmiana trasy linii komunikacyjnej R1 pod względem uzupełnienia infrastruktury przystankowej przy ulicach na zmienionej trasie. Dodatkowo wnioski mieszkańców dotyczące nowych rozwiązań w kwestii min. ulepszenia rozkładów jazdy są dogłębnie analizowane pod kątem przełożenia na codzienne funkcjonowanie autobusów. Przykład to wydłużenie czasu przejazdu, czyli dostosowanie tego czasu do realnych warunków panujących na drodze, np. korków, skomunikowanie połączeń z linią linii R2, L1 tj. umożliwienia pasażerom przejścia z jednego autobusu do drugiego.

Po wprowadzeniu w życie wnioskowanych w/w zmian dotyczących linii komunikacyjnej R1 w następnej kolejności zostanie poddany wnikliwej analizie wniosek Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 15 października 2020r. w sprawie możliwości skierowania trasy linii komunikacyjnej R1 ulicami: Al. Krakowską, Gałczyńskiego, Godebskiego, Słowikowskiego, Młynarską, Poniatowskiego, Sportową, Godebskiego, Zacisze, Waryńskiego, Pruszkowską w kierunku miejscowości Michałowice, min.  pod względem spełnienia wymogów  określonych przepisami prawa, jak również pod względem bezpieczeństwa mieszkańców i użytkowników dróg.

Dodatkowo, wyjaśnieniu poddawane będę uwarunkowania techniczne, tj. możliwości zlokalizowania przystanków z niezbędnymi urządzeniami przy w/w ulicach.

Wypracowana koncepcja przebiegu nowej trasy linii komunikacyjnej R1 i lokalizacja przystanków przekazana zostanie do zaopiniowania Radzie Gminy Raszyn.

Po otrzymaniu akceptacji, zostanie uruchomiona procedura na wyłonienie Wykonawcy na opracowanie projektów zmiany organizacji ruchu w rejonach lokalizacji nowych przystanków autobusowych oraz na wykonanie projektu wykonawczego i wykonanie przystanków autobusowych we wskazanych lokalizacjach.

Wprowadzenie zmian w przebiegu trasy linii R1 uzależnione jest od zagwarantowania w budżecie gminy na rok 2021 środków finansowych pozwalających na wszczęcie procedur na  wykonanie w/w projektów i budowę nowych przystanków autobusowych.