Raszyn, dnia 11.01.2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn

o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r K.p.a. (j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 14.12.2020 r. wpłynął wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. działającej przez pełnomocnika – Pana Krzysztofa Niewiadomskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej O40 PE wraz z przyłączem gazowym O25 PE na działkach nr ew. 268/1, 266/16, 266/27 i 266/24 we wsi Janki.

Wniosek (nr sprawy UPP.6733.21.2020.JK) znajduje się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, pok. 216.

Uwagi i zastrzeżenia w sprawie planowanej inwestycji należy składać na piśmie w kancelarii Urzędu Gminy do dnia 25 stycznia 2021 r., w godzinach pracy urzędu.