Zarządzenie Nr 179/2020

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie likwidacji wyposażenia w Urzędzie Gminy Raszyn

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy a dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713), art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. 2019 poz. 351 z późń.zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Raszyn Nr 6/2005 z dnia 20 stycznia 2005 r. zarządzam co następuje:

 

§1.

1.      Dokonać oceny przydatności do dalszego użytkowania wyposażenia znajdującego się w ewidencji Urzędu Gminy.

2.      Dokonać likwidacji wyposażenia nienadającego się do dalszego użytkowania.

 

§2.

 

W celu przeprowadzenia czynności określonych w § 1 powołuję Komisję Likwidacyjną w składzie.

1.   Petronela Owczarz - Przewodnicząca

2.   Paulina Pilichowska - Członek Komisji

3.   Dariusz Osiadacz - Członek Komisji

4.   Marcin Ziętara - Członek Komisji 

§3.

 Komisja po dokonaniu czynności określonych w § 1 przedłoży do zatwierdzenia protokoły zniszczenia.

 

§4.

Wymienione w § 3 dokumenty po zatwierdzeniu zostaną przekazane Skarbnikowi Gminy.

 

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.