Raszyn, dnia 12 stycznia 2021 r.

 

ZP.271.9.2.2020.DC(2)

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZEZ NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Gmina Raszyn zawiadamia, że w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługi społeczne prowadzonym w oparciu o art. 138 o w związku z art. 138 g, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  /tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm./ na: „Prowadzenie zajęć promujących zdrowy styl życia w formie zajęć tanecznych oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych w publicznych przedszkolach Gminy Raszyn”, wybrana została oferta złożona przez firmę:

 

Usługi Edukacyjne „SYRENA” s.c.

ul. Mickiewicza 1 m 1, 05-090 Raszyn

 

Cena oferty 163 680,00 zł

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2021 r.

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w zapytaniu i jest jedyną ofertą jaka wpłynęła do Zamawiającego. Cena oferty została zaakceptowana przez Zamawiającego.