Raszyn, dnia 12.01.2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn

dot. uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r K.p.a. (Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z PE DN110 oraz sieci kanalizacyjnej PVC DN 200 na działce nr ew. 500/4 i 453/2 we wsi Jaworowa został uzgodniony przed wydaniem decyzji.

Z dokumentacją można zapoznać się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, w godzinach pracy urzędu, do dnia 26 stycznia 2021 r.

Znak sprawy: UPP.6733.20.2020.JK