13/01/2021    S8

    Polska-Raszyn: Usługi związane z odpadami

2021/S 008-014456

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Urząd Gminy Raszyn
Adres pocztowy: ul. Szkolna 2a
Miejscowość: Raszyn
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-090
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Czajkowska
E-mail: zam.publ@raszyn.pl
Tel.: +48 227017803
Faks: +48 227017801
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.raszyn.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Środowisko

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszańcy położonych na terenie gminy Raszyn w roku 2021 r.

Numer referencyjny: ZP.271.1.24.2020.DC

II.1.2)Główny kod CPV90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)Rodzaj zamówieniaUsługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszańcy, położonych na terenie gminy Raszyn w roku 2021 z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w gminie Raszyn”.

Zadanie nr 2 – „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”.

II.1.6)Informacje o częściachTo zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)Wartość bez VAT: 9 127 728.90 PLN

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w gminie Raszyn

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000 Usługi wywozu odpadów

90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90512000 Usługi transportu odpadów

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, Gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zadanie nr 1 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w gminie Raszyn” Wykonawca zobowiązany będzie do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Raszyn oraz dostarczenia ich do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Zgodnie z zapisami zawartymi w „Opisie przedmiotu zamówienia” – stanowiącym załącznik A1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamówienie obejmuje:

a) odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych oraz dostarczenie ich do Instalacji Komunalnej (IK);

b) odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn;

c) zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) zebranych odpadów komunalnych, zgodnie z wytycznymi przyjętymi w przepisach prawa i zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 r. oraz uchwałą nr 91/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, uwzględniając zmiany wprowadzone na podstawie art. 6 ust. 14 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579);

d) wyposażenie nieruchomości w odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia ilości worków i pojemników do zbiórki odpadów poszczególnych rodzajów;

e) utrzymanie pojemników do zbiórki odpadów w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym i sanitarnym (mycie, dezynfekcja oraz dezynsekcja i naprawy techniczne pojemników);

f) obsługa zgłoszeń i reklamacji związanych z realizacją przedmiotu zamówienia oraz zamówień na usługi.

Charakterystyka miejsca świadczenia usługi:

a) ilość mieszkańców gminy Raszyn do obsługi w ramach systemu na 7.9.2020 wynosi: 21 109;

b) liczba nieruchomości objętych systemem wynosi: 6 312;

c) liczba budynków wielorodzinnych wynosi: 55;

d) powierzchnia gminy to 44,2 km2

e) długość dróg publicznych w gminie Raszyn to około 200 km.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów zielonych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 5

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość odbioru odpadów biodegradowalnych z terenu zabudowy jednorodzinnej / Waga: 5

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość mycia pojemników / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Ilość punktów adresowych w miesiącu do odbioru odpadów wielkogabarytowych / Waga: 10

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze

a) osoby uprawnionej do udziału w kontroli przez Zamawiającego w zakresie świadczonych usług;

b) osoby wykonującej czynności: kierowcy śmieciarek i innych pojazdów odbierających odpady, ładowaczy i innych osób obsługujących śmieciarki i pojazdy odbierające odpady.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90510000 Usuwanie i obróbka odpadów

90512000 Usługi transportu odpadów

90511200 Usługi gromadzenia odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Województwo mazowieckie, powiat pruszkowski, gmina Raszyn

II.2.4)Opis zamówienia:

W ramach zadanie nr 2 „Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”, Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia od mieszkańców gminy Raszyn, bez pobierania dodatkowych opłat indywidualnych, odpadów komunalnych selektywnie zbieranych – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik A2, w postaci:

a) papier;

b) metale;

c) tworzywa sztuczne;

d) szkło;

e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

f) bioodpady;

g) popiół;

h) odpady niebezpieczne;

i) przeterminowane leki i chemikalia;

j) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym

W wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;

k) zużyte baterie i akumulatory;

l) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

m) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

n) zużyte opony;

o) odpady budowlane i rozbiórkowe w wyniku prowadzonego remontu, który nie wymagał zgłoszenia lub pozwolenia na budowę, w ilości 750 kg rocznie dostarczonych przez: właściciela nieruchomości, w przypadku budynków jednorodzinnych, właściciela lokalu mieszkalnego,

W przypadku nieruchomości wielolokalowej;

p) odpady tekstyliów i odzieży;

q) odpady roślinne z pielęgnacji ogrodów – odpady zielone.

Charakterystyka miejsca świadczenia usługi:

a) ilość mieszkańców gminy Raszyn do obsługi w ramach systemu na 7.9.2020 wynosi 21 109;

b) liczba nieruchomości zamieszkanych jednorodzinnych wynosi szacunkowo: 6 312;

c) liczba budynków zamieszkanych wielorodzinnych wynosi szacunkowo: 55.

Planowane terminy otwarcia PSZOK – co najmniej dwa dni w tygodniu (jeden dzień roboczy oraz sobota) w godzinach 1600 – 2200 (dni robocze), 1000 – 1800 (sobota)

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryterium kosztu - Nazwa: cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Częstotliwość przyjmowania odpadów segregowanych do PSZOK / Waga: 20

Kryterium kosztu - Nazwa: Odległość PSZOK od granicy Gminy Raszyn / Waga: 20

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), Wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze a)osoby uprawnione do udziału w kontroli przez Zamawiającego w zakresie świadczonych usług; b) osoby zatrudnione do obsługi PSZOK, kierowców śmieciarek i innych pojazdów odbierających odpady, ładowaczy i innych.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj proceduryProcedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 177-426921

IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w gminie Raszyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:15/12/2020

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.
Miejscowość: Pruszków
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-800
Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 716 128.90 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 8 979 839.28 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:

Udostępnienie, obsługa, odbiór i zagospodarowanie segregowanych odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców gminy Raszyn do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2)Udzielenie zamówienia

V.2.1)Data zawarcia umowy:15/12/2020

V.2.2)Informacje o ofertach

Liczba otrzymanych ofert: 2

Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0

Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0

Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2

Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy

Oficjalna nazwa: Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie
Miejscowość: Pruszków
Kod NUTS: PL913 Warszawski zachodni
Kod pocztowy: 05-800
Państwo: Polska

Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 274 400.00 PLN

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 305 321.40 PLN

V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

Dokumenty podmiotów zagranicznych:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, a) o których mowa w pkt 6.2.1. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert); b) o którym mowa w pkt 6.2.2 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 6.2.1 – 6.2.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

Osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);

Zamawiający informuje, iż zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia.

1 Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16.4.1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2018 r. poz. 419), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11, ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 2 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Zgodnie z SIWZ

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Raszyn ul. Szkolna 2a, 05-090 Raszyn.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

08/01/2021