Raszyn, dnia 13 stycznia 2021 r.

ZP.271.1.34.2020.DC(15)

 

 

 

 

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Gmina Raszyn uprzejmie zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbudowy ulic w miejscowości Dawidy Bankowe na terenie Gminy Raszyn z podziałem na zadania”, odpowiednio dla poszczególnych zadań, wybrana została oferta firmy:

 

w zakresie zadania nr 1: „Projekt rozbudowy ul. Szlacheckiej w miejscowości Dawidy Bankowe”

 

wybrana została oferta nr 4:

 

 

Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o.

ul. Puszczyka 18a/8, 02-785 Warszawa

 

 

- z ceną za wykonanie zamówienia 104 550,00 zł brutto

- wykonane koncepcji projektowej rozbudowy ul. Szlacheckiej w okresie 1 miesiąca

- z terminem realizacji zamówienia:–  30 listopada 2021 r.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała najwyższą sumę punktów – 100. Oferta uzyskała w kryterium cena – 60 pkt., w kryterium termin przekazania koncepcji projektowych – 40 pkt .

 

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk

 Cena oferty – 48 954,00 zł brutto

Koncepcję rozwiązań projektowych rozbudowy ul. Szlacheckiej – 1 miesiąca

Oferta odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4

 

 

Oferta nr 2

Pracowania Projektowa KOMI Sp. z o.o., ul. Waszyngtona 24/197, 15-274 Białystok

 Cena oferty – 155 222,31 zł brutto

Koncepcję rozwiązań projektowych rozbudowy ul. Szlacheckiej –  1 miesiąca

Termin realizacji zamówienia –do 30 listopada 2021 r. – dla każdego z zadań

Oferta uzyskała w kryterium cena – 40,41 pkt, w kryterium termin przekazania koncepcji projektowych – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 80,41 punktów;

 

 

Oferta nr 3

PREBUD Janusz Preiss, ul. Małej Łąki 23/24, 02-793 Warszawa

 Cena oferty – 166 050,00 zł brutto

Koncepcję rozwiązań projektowych rozbudowy ul. Szlacheckiej – 2 miesiące

Termin realizacji zamówienia –do 30 listopada 2021 r.

Oferta uzyskała w kryterium cena – 37,78 pkt, w kryterium termin przekazania koncepcji projektowych – 20 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 57,78 punktów;

 

 

Oferta nr 4

Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o., ul. Puszczyka 18a/8, 02-785 Warszawa

 Cena oferty – 104 550,00 zł brutto

Koncepcję rozwiązań projektowych rozbudowy ul. Szlacheckiej –  1 miesiąca

Termin realizacji zamówienia –do 30 listopada 2021 r. – dla każdego z zadań

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60,00 pkt, w kryterium termin przekazania koncepcji projektowych – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 100,001 punktów;

 

 

Oferta nr 5

PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski, ul. Angowicka 26/1, 89-600 Chojnice

 Cena oferty – 120 540,00 zł brutto

Koncepcję rozwiązań projektowych rozbudowy ul. Szlacheckiej –  1 miesiąca

Termin realizacji zamówienia –do 30 listopada 2021 r. – dla każdego z zadań

Oferta uzyskała w kryterium cena – 52,04 pkt, w kryterium termin przekazania koncepcji projektowych – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 92,04 punkty;

 

 

 

 

 

 

W zakresie zadania nr 2: „Projekt rozbudowy ul. Ułańskiej w miejscowości Dawidy Bankowe”

 

wybrana została oferta nr 4:

 

 

Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o.

ul. Puszczyka 18a/8, 02-785 Warszawa

 

 

- z ceną za wykonanie zamówienia 42 927,00 zł brutto

- wykonane koncepcji projektowej rozbudowy ul. Szlacheckiej w okresie 1 miesiąca

- z terminem realizacji zamówienia:–  30 listopada 2021 r.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

oferta wybranego Wykonawcy odpowiada wymogom określonym w SIWZ oraz w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, spośród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu, oferta uzyskała najwyższą sumę punktów – 100. Oferta uzyskała w kryterium cena – 60 pkt., w kryterium termin przekazania koncepcji projektowych – 40 pkt.

 

 

I. Wykonawcy, którzy złożyli oferty:

Oferta nr 1

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o., Al. Grunwaldzka 56/202, 80-241 Gdańsk

Cena oferty– 15 621,00 zł brutto

Koncepcję rozwiązań projektowych rozbudowy ul. Ułańskiej – 1 miesiąca

Oferta odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4

 

 

Oferta nr 2

Pracowania Projektowa KOMI Sp. z o.o., ul. Waszyngtona 24/197, 15-274 Białystok

Cena oferty – 74 247,72 zł brutto

Koncepcję rozwiązań projektowych rozbudowy ul. Ułańskiej –  1 miesiąca

Termin realizacji zamówienia –do 30 listopada 2021 r. – dla każdego z zadań

Oferta uzyskała w kryterium cena – 34,69 pkt, w kryterium termin przekazania koncepcji projektowych – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 74,69 punktów;

 

 

Oferta nr 3

PREBUD Janusz Preiss, ul. Małej Łąki 23/24, 02-793 Warszawa

Cena oferty – 95 940,00 zł brutto

Koncepcję rozwiązań projektowych rozbudowy ul. Ułańskiej –  2 miesięcy

Termin realizacji zamówienia –do 30 listopada 2021 r. – dla każdego z zadań

Oferta uzyskała w kryterium cena – 26,85 pkt, w kryterium termin przekazania koncepcji projektowych – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 46,85 punktów;

 

 

Oferta nr 4

Biuro Prac Inżynierskich Sp. z o.o., ul. Puszczyka 18a/8, 02-785 Warszawa

Cena oferty – 42 927,00 zł brutto

Koncepcję rozwiązań projektowych rozbudowy ul. Ułańskiej – 1 miesiąca

Termin realizacji zamówienia –do 30 listopada 2021 r. – dla każdego z zadań

Oferta uzyskała w kryterium cena – 60,00 pkt, w kryterium termin przekazania koncepcji projektowych – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 100,00 punktów;

 

 

Oferta nr 5

PRO-DESIGNERS inż. Dawid Kurszewski, ul. Angowicka 26/1, 89-600 Chojnice

Cena oferty – 45 510,00 zł brutto

Koncepcję rozwiązań projektowych rozbudowy ul. Ułańskiej –  1 miesiąca

Termin realizacji zamówienia –do 30 listopada 2021 r. – dla każdego z zadań

Oferta uzyskała w kryterium cena – 56,60 pkt, w kryterium termin przekazania koncepcji projektowych – 40 pkt.

Łącznie oferta uzyskała: 96,60 punktów;