Raszyn,  dnia  13.01.2021 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn

 

w sprawie wydania decyzji 
 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

         Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 13.01.2021 roku została wydana

decyzja Nr 2/21 uchylająca w całości decyzję Nr 23/20 z dnia 31.12.2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci  wodociągowej DN 110 mm z rur PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 PCV na działce nr ew. 134/3 we wsi Sękocin Stary.

 

Z przedmiotową decyzją można zapoznać się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Raszynie, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (nr telefonu 22/701-78-54).

 

Od niniejszych decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57, za moim pośrednictwem  14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Odwołanie od decyzji lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie - art. 53 ust. 6 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

UPP.6733.19.2020.JK