Znak sprawy RPF.271.5.2020.KD

Protokół z przeprowadzonego postępowania o wartości szacunkowej
nieprzekraczającej 130 000,00 zł

Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

1. Przedmiot zamówienia: Kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM dz.8.3, poddziałanie 8.3.2 w ramach ZIT pn. „Żłobek w Raszynie”.

2.  Wartość szacunkowa zamówienia:

netto     10.000 PLN

                                                brutto    12.300 PLN

wysokość podatku VAT 23%

3.  Rodzaj przeprowadzonej procedury  Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe zostało umieszczone w dniu 04.01.2021 r.  na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn http://bip.raszyn.pl w zakładce zamówienia publiczne – przetargi – ogłoszenia poniżej 30 000 euro – ogłoszenia. Termin składania ofert do dnia 11.01.2021 do godz. 13:00

4. Porównanie ofert:

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 11.01.2021 wpłynęły następujące oferty:

Nr Oferty

Nazwa i adres firmy

Wartość brutto zł

Termin realizacji

1.

Biznes Consulting sp.o.o.,
ul. Trzech Kotwic 11J, 49-300 Brzeg

12 054 zł

22.01.2021

2.

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. sp.k., ul. Grochowska 35, 60-277 Poznań

31.180,50

22.01.2021

5. Wskazanie wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

Postępowanie zostaje unieważnione..

Uzasadnienie:

Oferta  Biznes Consulting sp.o.o.,  ul. Trzech Kotwic 11J, 49-300 Brzeg nie spełnia wymogów formalnych postawionych w zapytaniu – brak wymaganego doświadczenia, oferta Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. sp.k., ul. Grochowska 35, 60-277 Poznań – przekracza kwotę zabezpieczoną na to postepowanie