Raszyn, dnia 14.01.2021r.

OŚGK.6220.12.2020.JK(20)

 

OBWIESZCZENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2020 poz. 256 ze zm. –dalej: k.p.a.) w związku z art. 74ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 03.10 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020r., poz.283, ze zm.), zawiadamiam strony postępowania, że z uwagi na konieczność uzyskania wymaganych uzgodnień i opinii, a także mając na względzie obowiązek przeprowadzenia procedury udziału społeczeństwa i przeanalizowania całości zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw z myjnią automatyczną oraz ręczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowaną na części działek nr ew. 62/16 i 66/29, obręb Sękocin Stary, gm. Raszyn, działając na podstawie art. 36 § 1 k.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 31.03.2021 r.  

Równocześnie informuję, że zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 k.p.a. stronom postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia wraz z uzasadnieniem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem tut. organu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a. –zawiadomienie zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Raszyn, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn  www.bip.raszyn.pl.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie zawiadomienia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zawiadomienie -obwieszczenie zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 14 stycznia 2021r.

 

Sprawę prowadzi:

 Monika Marszałek tel. /22/ 701-79-10,

e-mail: mmarszalek@raszyn.pl

 

Otrzymują:

1.Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

2.aa

Do wiadomości:

Pełnomocnik Inwestora –spółki D&D Devco sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa