Zarządzenie Nr  9/2021

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 12.01.2021 r.

 

w sprawie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Raszyn

 

      Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz. 713, z późn. zm.), art. 9u ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2020r. poz.1439 z późn. zm.) oraz  art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców(Dz.U. z 2019r., poz.1292, z późn. zm.), Wójt Gminy Raszyn zarządza, co następuje:

 

§ 1

  1. Określam sposób dokonania analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej, z podziałem na obszar podmiotowy i przedmiotowy, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe.
  2. Prawdopodobieństwo naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychz terenu gminy Raszyn dotyczy:
  3. obszarów podmiotowych – przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  na terenie Gminy Raszyn, działający na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
  4. obszarów przedmiotowych – spełnienie wymagań określonych dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłychz terenu gminy Raszyn oraz przestrzegania nw przepisów:
  5.  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  z 2020r., poz.1439, z późn. zm.),
  6. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r., poz. 1219, z późn. zm.),
  7.  ustawy z dnia  6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2019r., poz.1292 z późn. zm.),
  8.  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2020r., poz.939),
  9.  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r., Nr.193 poz. 1617),
  10. uchwały Nr LXII/598/2014  Rady Gminy Raszyn z dnia 14 listopada 2014r. zmienionej uchwałą nr II/21/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2

Określam ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Raszyn, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Analizę, o której mowa w § 1, należy przeprowadzić raz w roku i stanowi ona podstawę do ustalenia planu kontroli na dany rok kalendarzowy.

§ 4

Naruszenie stwierdzone w trakcie kontroli w wyznaczonych wyżej obszarach, skutkują wezwaniem do zaniechania naruszeń, wydaniem zaleceń pokontrolnych, bądź wszczęciem postępowania  w sprawie cofnięcia zezwolenia.

§ 5

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.