Zarządzenie Nr 10/2021

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 12.01.2021 r.

 

w sprawie planu  kontroli  w 2021 roku dotyczącej realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz  przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Raszyn

 

             Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713, z późn. zm.), art. 9 u ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz.1439, z późn. zm.)  Wójt Gminy Raszyn zarządza, co następuje:

 

§ 1.

1. W 2021 roku na terenie Gminy Raszyn przeprowadzone zostaną kontrole realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych oraz  przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wg Planu Kontroli stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Szczegółowy zakres kontroli zostanie określony odrębnie  przez Wójta w upoważnieniach do przeprowadzenia kontroli i zawiadomieniach o zamiarze wszczęcia kontroli.

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.