ZP.271.1.36.2020.DC

Raszyn, dnia 19 stycznia 2021 r.

 

Zgodnie z art. 86 ust 5 pkt. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych tekst jedn. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający zamieszcza  informację z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Remonty (bieżące utrzymanie) dróg na terenie Gminy Raszyn w roku 2021 z podziałem na zadania”

 

1.    Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 19-01-2021 r. o godz. 10:40

W siedzibie Zamawiającego:

ul. Szkolna 2a, Raszyn - w pokoju nr 102 – Sala konferencyjna Urzędu.

 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla poszczególnych zadań:

Zadanie nr 1: „Remonty (bieżące utrzymanie) dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Raszyn” – 987 528,53 zł

Zadanie nr 2: „Remonty (bieżące utrzymanie) dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy Raszyn” – 520 617,27 zł;

 

2.    Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty:

 

Oferta nr 1

JAR-MON Sp. z o.o.

Al. Krakowska 7, 05-555 Tarczyn

 

Cena oferty w zakresie:

zadanie nr 1 – ----------------

zadanie nr 2 – 354 318,32 zł brutto

Czas przystąpienia Wykonawcy do naprawy w obrębie pasa drogowego w godzinach – 12 godzin

Częstotliwość objazdów dróg – co jeden miesiąc

 

Termin realizacji zamówienia – do 17 grudnia 2021 r. – dla każdego z zadań

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy zostały zaakceptowane

 

 

Oferta nr 2

RAFBUD Rafał Jóźwiak

Ul. Modrzewiowa 1D/5, 05-622 Belsk Duży

 

Cena oferty w zakresie:

zadanie nr 1 – ----------------

zadanie nr 2 – 377 959,17 zł brutto

Czas przystąpienia Wykonawcy do naprawy w obrębie pasa drogowego w godzinach – 12 godzin

Częstotliwość objazdów dróg – co jeden miesiąc

 

Termin realizacji zamówienia – do 17 grudnia 2021 r. – dla każdego z zadań

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy zostały zaakceptowane

 

Oferta nr 3

KRUSZYWOSORT P.P.H.U. Wiktor Siadaczka

Ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

 

Cena oferty w zakresie:

zadanie nr 1 – ----------------

zadanie nr 2 – 368 855,17 zł brutto

Czas przystąpienia Wykonawcy do naprawy w obrębie pasa drogowego w godzinach – 11 godzin

Częstotliwość objazdów dróg – co jeden miesiąc

 

Termin realizacji zamówienia – do 17 grudnia 2021 r. – dla każdego z zadań

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy zostały zaakceptowane

 

Oferta nr 4

P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o. Budowa i Naprawa Dróg

ul. Szomańskiego 8, 02-495 Warszawa

 

Cena oferty w zakresie:

zadanie nr 1 – 947 100,00 zł brutto

Czas przystąpienia Wykonawcy do naprawy w obrębie pasa drogowego w godzinach – 12 godzin

Częstotliwość objazdów dróg – co jeden miesiąc

zadanie nr 2 – ----------------

 

Termin realizacji zamówienia – do 17 grudnia 2021 r. – dla każdego z zadań

Warunki płatności zawarte we wzorze umowy zostały zaakceptowane