Raszyn, dnia 11.01.2021 r.

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Wiesław Zaręba

za pośrednictwem:
Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący
Rady Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W dniu 31 października 2018 roku Zarządzeniem nr 205/2018 r. Wójt Gminy Raszyn powołał Pana Mariusza Smolichę na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Raszyn w Raszynie na okres trzech lat, tj. od dnia 01 listopada 2018 r. do dnia 31 października 2021 r.

W dniu 29 października 2020 r. Zarządzeniem nr 176/2020 Wójt Gminy Raszyn powierzył Panu Mariuszowi Smolicha pełnienie obowiązków dyrektora Centrum Kultury Raszyn z dniem 30 października 2020 r. na okres 2 miesięcy, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z § 2. ww. zarządzenia, „Pełnienie obowiązków dyrektora Centrum Kultury Raszyn nastąpi do czasu powołania dyrektora w trybie art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, po zasięgnięciu opinii działających na terenie Gminy Raszyn stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Centrum Kultury Raszyn.”

W związku z powyższym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

  1. Czy w związku ze wcześniejszym, niż określono to w Zarządzeniu nr 205/2018 odwołaniu Pana Mariusza Smolicha z funkcji Dyrektora Centrum Kultury Raszyn zostało wydane Zarządzenie Wójta Gminy Raszyn?
  2. Jak należy interpretować sprzeczne ze sobą zapisy występujące w przedmiotowym zarządzeniu, polegające na tym, że w § 1 mowa jest o pełnieniu obowiązków do dnia 31 grudnia 2020 r. zaś w § 2 że pełnienie obowiązków nastąpi do czasu powołania dyrektora?
  3. Czy nastąpiło już powołanie dyrektora Centrum Kultury Raszyn w trybie art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej?
  4. Jeżeli nie nastąpiło powołanie dyrektora Centrum Kultury Raszyn, to kto obecnie pełni obowiązki dyrektora, skoro zgodnie z § 1 Zarządzenia nr 176/2020 Pan Mariusz Smolicha zakończył pełnienie obowiązków dyrektora z dniem 31 grudnia 2020 r.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Andrzej Zawistowski


Raszyn, dnia 25.01.2021 r.

KZ.0003. 2. 2021

Andrzej Zawistowski
Radny Gminy
Raszyn

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 11.01.2021 r. w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pytania:

1) Czy w związku z wcześniejszym, niż określono to w Zarządzeniu nr 205/2018 odwołaniu Pana Mariusza Smolichy z funkcji Dyrektora Centrum Kultury Raszyn zostało wydane Zarządzenie Wójta Gminy Raszyn?
2) Jak należy interpretować sprzeczne ze sobą zapisy występujące w przedmiotowym zarządzeniu, polegające na tym, że w § 1 mowa jest o pełnieniu obowiązków do dnia 31 grudnia 2020 r., zaś w § 2 że pełnienie obowiązków nastąpi do czasu powołania dyrektora?
3) Czy nastąpiło już powołanie dyrektora Centrum Kultury Raszyn w trybie art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej?

poniżej przedstawiam odpowiedzi.

W odpowiedzi na pytania nr 1 oraz 2 wskazuję, iż:

W dniu 31.10.2018 r. wydane zostało przez Wójta Gminy Raszyn zarządzenie nr 205/2018 powołujące Pana Mariusza Smolichę na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury Raszyn w Raszynie z dniem 01.11.2018 r. na okres 3 lat tj. do dnia 31.10.2021 r. Następnie w dniu 24.09.2020 r. Pan Mariusz Smolicha zwrócił się do Wójta Gminy Raszyn z prośbą o rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron ze skutkiem na dzień 28.10.2020 r., na co została wyrażona zgoda. Z uwagi na powyższe z dniem 28.10.2020 r. odwołane zostało udzielone Panu Mariuszowi Smolisze pełnomocnictwo do reprezentacji Centrum Kultury Raszyn w Raszynie.

W dalszej kolejności w dniu 29.10.2020 r. wydane zostało przez Wójta Gminy Raszyn zarządzenie nr 176/2020, którym to zarządzeniem powierzono Panu Mariuszowi Smolisze pełnienie obowiązków Dyrektora Centrum Kultury Raszyn z dniem 30.10.2020 r. na okres 2 miesięcy tj. do dnia 31.12.2020 r.

Następnie na podstawie zarządzenia Wójta Gminy Raszyn z dnia 31.12.2020 r. nr 213/2020 w sprawie zmiany zarządzenia nr 176/20 Wójta Gminy Raszyn z dnia 29.10.2020 r. w sprawie pełnienia obowiązków dyrektora Centrum Kultury Raszyn, zmianie uległ § 1 ust. 2 w/w zarządzenia, zgodnie z którym przedłużony został okres powierzenia Panu Mariuszowi Smolisze pełnienie obowiązków Dyrektora Centrum Kultury Raszyn do dnia 28.02.2021 r.

W odpowiedzi na pytanie nr 3 wyjaśniam, iż:

Panu Mariuszowi Smolisze, zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Raszyn nr 176/2020 z dnia 29.10.2020 r., zmienionym zarządzeniem Wójta Gminy Raszyn nr 213/2020 z dnia 31.12.2020 r. zostały powierzone obowiązki Dyrektora do dnia 28.02.2021 r.
Powołanie na stanowisko Dyrektora jeszcze nie nastąpiło. Powołanie nastąpi na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 194) po zasięgnięciu opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez Centrum Kultury Raszyn.