Raszyn, dnia 28.01.2021 r.

OŚGK.6331.16.2019.BB(41)

OBWIESZCZENIE
o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Zgodnie z art. 36, art. 35 § 3 i art. 49, 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) informuję, iż z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, konieczność przestrzegania procedur określonych przepisami ww. ustawy oraz czas potrzebny na ustosunkowanie się przez biegłego do zgłoszonych przez strony uwag do opinii, jak również możliwość wnoszenia przez strony kolejnych uwag, postępowanie administracyjne wszczęte w sprawie zbadania czy na dz. nr ew. 2256, 2257, 2249, 2250, 853/26, 854/10, 855/11, 856/8, doszło do podnoszenia terenu działek oraz zmiany stosunków wodnych, na działkach sąsiednich ze szkodą dla działki nr ew. 2239 w miejscowości Nadarzyn, gm. Nadarzyn, nie może być załatwione w terminie określonym w art. 35 k.p.a.
W związku z powyższym termin załatwienia sprawy zostaje przedłużony do dnia 31.03.2021 r.
Jednocześnie informuję, że stronie postępowania przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. Ponaglenie zawiera uzasadnienie i wnosi się je do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Mając na względzie występujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 oraz wynikającego z tego ograniczeniami sugeruje się aby dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawa odbywało się za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail na adres: bboros@raszyn.pl, ratusz@raszyn.pl , faksem, telefonicznie 22 701-79-05).

Obwieszczenie opublikowano poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce Urząd Gminy Raszyn » Tablica ogłoszeń w dniu 29.01.2021 r..