Uchwała Nr XXXII/258/2020
Rady Gminy Raszyn
z dnia 30 września 2020 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i , 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie, Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 3.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Raszyn oraz umieszczenie na stronie internetowej Gminy Raszyn.

§ 4.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr X/95/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Raszyn (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2015r., poz. 6369 z dnia 2015.07.21), zmieniona uchwałą Nr XXXVII/356/17 Rady Gminy Raszyn z dnia 14 czerwca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r., poz 5673 z dnia 2017.06.29), uchwałą Nr IX/80/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 6712 z dnia 2019.05.27 ), oraz uchwałą Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Raszyn z dnia 23 lipca 2019r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 10020 z dnia 2019.08.23) oraz uchwała Nr XXXI/245/2020 Rady Gminy Raszyn z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Raszyn.

§ 5.

    1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego.
    2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.