Raszyn, dnia 10.02.2021 r.

OŚGK.6331.16.2019.BB(43)

OBWIESZCZENIE
o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 z późn. zm) Wójt Gminy Raszyn zawiadamia o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w tym odpowiedzią biegłego z dnia 29.01.2021r. na pytania i uwagi skierowane do niego przez strony postępowania jak również uzyskać wyjaśnienia oraz składać dowody i wnioski przed wydaniem decyzji w sprawie zbadania czy na dz. nr ew. 2256, 2257, 2249, 2250, 853/26, 854/10, 855/11, 856/8 doszło do podnoszenia terenu działek oraz zmiany stosunków wodnych, na działkach sąsiednich ze szkodą dla działki nr ew. 2239 w miejscowości Nadarzyn, gm. Nadarzyn.
Zgodnie z w/w artykułem stronom przysługuje prawo złożenia wyjaśnień i wniesienia dowodów w sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Mając na względzie występujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zagrożenie epidemiologiczne związane z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 oraz wynikającego z tego ograniczeniami sugeruje się aby dokonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzoną sprawa odbywało się za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej (np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP, e-mail na adres: bboros@raszyn.pl, ratusz@raszyn.pl, faksem, telefonicznie 22 701-79-05).
Nie zajęcie stanowiska w podanym terminie będzie traktowane jako brak uwag w przedmiotowej sprawie.
W odpowiedzi na pismo proszę powoływać się na znak sprawy.
Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Obwieszczenie opublikowano poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce Urząd Gminy Raszyn » Tablica ogłoszeń w dniu 10.02.2021 r..