ZARZĄDZENIE Nr 27/2021

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 17 lutego 2021 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713), art.  257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.869 z późń.zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1.

Zgodnie z informacją  z Urzędu Statystycznego w Warszawie z dnia 03 lutego 2021 r. zwiększa się planowane dochody budżetu gminy o kwotę  28.173 zł. zgodnie z Tabelą Nr 1 do  niniejszego Zarządzenia.

 

PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                               163.104.331 zł.
i obejmuje:

1.dochody bieżące – 154.664.788 zł.

2.dochody majątkowe – 8.439.543 zł.

 

§2.

Zwiększa się planowane wydatki budżetu gminy o kwotę 28.173 zł. i dokonuje się przesunięć zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM PO ZMIANIE WYNOSI                              168.026.296 zł.

1.wydatki bieżące – 144.127.490zł.

2.wydatki majątkowe – 23.898.806 zł.

 

§3.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu.

 

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.