Raszyn, dnia 22.02.2021 r.

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Raszyn

dotyczące uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. K.p.a. (j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 256 ze zm.), oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.)

z a w i a d a m i a m,

że projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia O 40 PE wraz z przyłączem gazowym O 25 PE na działkach nr ew. 59/4 i 63/30 w Raszynie został uzgodniony przed wydaniem decyzji.

Z dokumentacją można zapoznać się w Referacie Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Raszyn, ul. Szkolna 2A, w godzinach pracy urzędu, do dnia 8 marca 2021 r.

Znak sprawy: UPP.6733.2.2021.KP