Raszyn, dnia 25.02.2021 r.

Beata Sulima-Markowska
Radna Gminy Raszyn

Andrzej Zaręba
Wójt Gminy Raszyn

za pośrednictwem
Dariusz Marcinkowski
Przewodniczący Rady
Gminy Raszyn

INTERPELACJA RADNEJ GMINY RASZYN

Na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wnoszę o przekazanie następujących informacji:

 • ile miesięcznie (za okres: I-XII 2020 i I.2021) Urząd Gminy Raszyn wysłał SMS z powiadomieniami do mieszkańców gminy; proszę o podanie danych w liczbie szt./mc + kwota w ujęciu miesięcznym za okres jw.
 • ile miesięcznie (za okres: I-XII 2020 i I.2021) CKR Raszyn wysłał SMS z powiadomieniami do mieszkańców gminy; proszę o podanie danych w liczbie szt./mc + kwota w ujęciu miesięcznym za okres jw.
 • ile miesięcznie (za okres: I-XII 2020 i I.2021) inne gminne jednostki organizacyjne wysyłały SMS z powiadomieniami do mieszkańców gminy; proszę o podanie danych w liczbie szt./mc + kwota w ujęciu miesięcznym za okres jw.
 • z jakiego operatora korzysta UG Raszyn i CKR Raszyn i inne gminne jednostki organizacyjne.
 • jaki jest jednostkowy koszt SMS netto/brutto.
 • ile osób jest zarejestrowanych w systemie SMS w UG Raszyn a ile w CKR Raszyn (chyba, że jest to ta sama baza danych – proszę o doprecyzowanie w tym zakresie).

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji oraz o podawanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Z poważaniem,
/-/ Beata Sulima-Markowska


Raszyn, dnia 8 marca 2021 roku

KZ.0003.4.2021

Beata Sulima - Markowska
Radna Gminy Raszyn
bsulima@radny.raszyn.pl 

W odpowiedzi na interpelację z dnia 25.02.2021 r. informuję, iż system powiadamiania mieszkańców za pomocą sms funkcjonuje w Gminie Raszyn od wielu lat. Przez ten czas służył m.in. do wysyłania następujących informacji:

 1. Wydarzenia i zajęcia organizowane przez Centrum Kultury Raszyn;
 2. Wydarzenia i zajęcia organizowane przez Świetlicę Środowiskową „Świetlik” w Rybiu;
 3. Wydarzenia i zajęcia organizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną;
 4. Wydarzenia i zajęcia organizowane przez Centrum Sportu Raszyn;
 5. Powiadomienia o planowanych wyłączeniach prądu;
 6. Powiadomienia o terminie płatności za odbiór odpadów komunalnych;
 7. Bieżące informacje o zmianach w harmonogramie wywozu odpadów wynikających z nieprzewidzianych sytuacji losowych;
 8. Informacje o akcjach prowadzonych przez Gminę Raszyn, m.in. akcja znakowania zwierząt, dofinansowanie do sterylizacji zwierząt, dofinansowanie do utylizacji wyrobów zawierających azbest, itp.;
 9. Informacja o uruchomieniu nowych linii komunikacji autobusowej;
 10. Informacja o konsultacjach dot. zmian w system gospodarowania odpadami komunalnymi;
 11. Informacja o konsultacjach dot. projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Raszyn;
 12. Informacja dot. ograniczenia parkowania pojazdów w związku z akcją sezonowego sprzątania ulic;
 13. Informacje w związku z pojawieniem się epidemii Covid-19 oraz akcji wsparcia prowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej;
 14. Informacje na temat akcji honorowego krwiodawstwa na terenie Gminy Raszyn;
 15. Informacja dot. funkcjonowania oraz godzin otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
 16. Informacja dot. możliwości zgłaszania propozycji nowych form ochrony przyrody;
 17. Informacja o nowych stawkach za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;
 18. Informacja o 28 finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanym w Szkole Podstawowej w Raszynie;
 19. Informacja o akcji poszukiwania dawcy szpiku kostnego dla mieszkańca Gminy Raszyn;
 20. Informacja o Raszyńskim Kiermaszu Bożonarodzeniowym organizowanym przez Radę Gminy Raszyn;
 21. Życzenia od samorządu Gminy Raszyn z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych;
 22. Informacja dot. Raszyńskiej Debaty Urbanistycznej organizowanej w budynku Centrum Kultury Raszyn;
 23. Informacje dot. obchodów Świąt Państwowych na terenie Gminy Raszyn;
 24. Informacje o zmianie terminów odbioru odpadów komunalnych.

We wnioskowanym przez Panią okresie tj. od stycznia 2020 roku do stycznia 2021 roku koszty funkcjonowania systemu kształtowały się następująco (kwoty brutto):

 • styczeń 2020 – 1167,26 zł;
 • luty 2020 – 754,92 zł;
 • marzec 2020 – 840,77 zł;
 • kwiecień 2020 – 883,64 zł;
 • maj 2020 – 1384,45 zł;
 • czerwiec 2020 – 773,35 zł;
 • lipiec 2020 – 2162,23 zł;
 • sierpień 2020 – 866,77 zł;
 • wrzesień 2020 – 366,36 zł;
 • październik 2020 – 988,60 zł;
 • listopad 2020 – 228,94 zł;
 • grudzień 2020 – 843,01 zł;
 • styczeń 2021 – 86,10 zł.

Cena brutto za jedną wysłaną wiadomość SMS wynosi 0,0861 zł.

Wykonawcą usługi aktualnie jest firma dcs.pl Sp. z o.o.

Obecnie w bazie sytemu zarejestrowanych jest 727 numerów telefonów.

Informuję jednocześnie, iż istnieje jedna baza numerów telefonów, a wysyłki wiadomości z systemu są przygotowywane przez wyznaczoną komórkę urzędu gminy, natomiast ich treść jest dostarczana przez referaty urzędu, bądź jednostki organizacyjne w zależności od tematu wiadomości, będącego w zakresie ich działalności.

We wnioskowanym przez Panią okresie tj. od stycznia 2020 roku do stycznia 2021 roku liczba wiadomości wysłanych przez system kształtowała się następująco:

 • styczeń 2020 – 13557 szt.
 • luty 2020 – 8768 szt.
 • marzec 2020 – 9765 szt.
 • kwiecień 2020 – 10263 szt.
 • maj 2020 – 16079 szt.
 • czerwiec 2020 – 8982 szt.
 • lipiec 2020 – 25113 szt.
 • sierpień 2020 – 10067 szt.
 • wrzesień 2020 – 3550 szt.
 • październik 2020 – 11482 szt.
 • listopad 2020 – 2659 szt.
 • grudzień 2020 – 9791 szt.
 • styczeń 2021 – 841 szt.