Raszyn, dnia 01.03.2021r.

OŚGK.6220.1.2021.MM(7)

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 §4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.) art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247-zwanej dalej ustawą ooś), Wójt Gminy Raszyn zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu na wniosek spółki Novisa Development Sp. z o.o. Sp. J., reprezentowanej przez pełnomocnika, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z niezbędna infrastruktura towarzyszącą na działkach nr ew. 222/7, 273/21, 273/22, 272/4, obręb Słomin, gmina Raszyn, powiat pruszkowski.

Zgodnie z art. 75 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w przedmiotowej sprawie jest Wójt Gminy Raszyn.

Organ prowadzący postępowanie informuje o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie strony mogą zapoznać się w siedzibie Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Raszyn, przy ul. Szkolnej 2a (II piętro), pokój 207a, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 8:00 do 15:00, w piątek w godzinach od 8:00 do 13:00. – tel. (22) 701 79 10.

W przypadku podjęcia decyzji o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przez strony w/w sprawie, należy kontaktować się email lub telefonicznie z osobą prowadząca sprawę.

Nie zajęcie stanowiska zostanie uznane za brak uwag.

W związku z ogłoszeniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanego z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zapoznanie z dokumentacją postępowania będzie możliwe po wcześniejszym kontakcie z pracownikiem prowadzącym postępowanie w celu ustalenia czasu, miejsca i sposobu udostępnienia akt sprawy (email: mmarszalek@raszyn.pl, tel. 22 701-79-10), z powołaniem się na znak niniejszego zawiadomienia.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w §3 ust. 1 pkt. 55 lit a, pkt 58 lit b, pkt 62 i pkt. 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).

Zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 i 4 ustawy ooś, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla niniejszego przedsięwzięcia wydaje się po uzyskaniu opinii organów opiniujących oraz ewentualnego uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwową Inspekcja Sanitarną i organem właściwym w sprawach ocen wodnoprawnych. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz ewentualnych uzgodnień.

W świetle art. 33 k.p.a. strona może działać przez pełnomocnika, którym może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych; pełnomocnik doręcza oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do akt.

Zgodnie z art. 40 k.p.a. pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela –temu przedstawicielowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczy-pospolitej Polskiej, innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, (podając numer sprawy, nazwę i adres przedsięwzięcia); zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Ponieważ liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń sołectwa Słomin.

 Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W załączeniu do postanowień art. 61 § 5 k.p.a. przekazuję klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.

 

Obwieszczenie udostępniono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Raszyn w dniu 02.03.2021r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 k.p.a.

2. aa

3. Pełnomocnik Inwestora –spółki Novisa Development Sp. z o.o. Sp. J.

 

Informację opublikowano poprzez:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Raszyn ul. Szkolna 2a w Raszynie,

- umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Raszyn www.bip.raszyn.pl w zakładce decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,

- wywieszenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń sołectwa Słomin


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych                        

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.206.119.1) zwanej przepisami RODO, informuję, iż:

1) Administratorem danych osobowych stron postępowania jest Gmina Raszyn mający siedzibę przy ul. Szkolnej 2A w Raszynie reprezentowana przez  Wójta Gminy Raszyn.

2) Z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Raszyn można się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych poprzez email iod@raszyn.pl

3) Dane osobowe stron postępowania będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w celu wydania decyzji administracyjnej o środowiskowych uwarunkowaniach, realizacji ustawowych zadań gminy oraz przepisów prawa i nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stron postępowania w zakresie imienia i nazwiska, adresu, ponieważ jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze i wynika z ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.).

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami danych stron postępowania osobowych mogą być:

a)  organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b)  obsługa prawna

c)  inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Raszyn przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Gmina Raszyn.

6.     W związku z przetwarzaniem danych osobowych stron postępowania przysługują im następujące uprawnienia:

a)  prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)  prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)  prawo do żądania usunięcia/ograniczenia przetwarzania danych osobowych ;

d)   prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych  osobowych.

7.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Gminie Raszyn danych osobowych stron postępowania, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

8.    Podanie przez strony postępowania danych osobowych Gminie Raszyn ma charakter dobrowolny, jednak ich podanie jest niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.

9.    Dane stron postępowania będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i zakończenia postępowania administracyjnego, a następnie przez czas wynikający z przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz wewnętrznych przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.

10.    Dane stron postępowania mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

11. Szczegółowe informacje w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora znajdują się na stronie internetowej www.bip.raszyn.pl w zakładce Przetwarzanie danych osobowych.