Raszyn, dnia 1.03.2021 r.

Sławomir Ostrzyżek
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn
Andrzej Zaręba

za pośrednictwem
Przewodniczącego
Rady Gminy Raszyn
Dariusza Marcinkowskiego

INTERPELACJA RADNEGO GMINY RASZYN

W dniu 28.01.2021 r podczas obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Raszyn, zwróciłem się do Pana Wójta z pytaniem o realizację spoczywających na gminie obowiązków zapewnienia lokalu socjalnego, ze szczególnym uwzględnieniem osób i rodzin, wyeksmitowanych z dotychczasowych lokali, na podstawie wyroku sądowego.

Odpowiadając, Pan wójt stwierdził, że gmina ma obowiązek zapewnienia dachu nad głową osobie wyeksmitowanej, niezależnie od tego z czyjego lokalu jest ona eksmitowana, a w przypadku braku dostępnego lokalu w mieszkaniowym zasobie gminy gmina ma obowiązek sfinansowania wynajmu takiego lokalu na rzecz osoby uprawnionej.

W celu uzyskania dodatkowych informacji m.in. nt. treści wniosku i niezbędnych dokumentów, jakie powinni złożyć zainteresowane osoby, zwróciłem się o nie do stosownego referatu naszej gminy. Do dnia dzisiejszego nie dostałem żadnej odpowiedzi.

W związku z powyższym wnoszę o udostępnienie poniższych informacji w drodze interpelacji.

  1. Czy zapis ust.3 w art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w brzmieniu „Gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2 wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób, w przypadku braku wolnego lokalu socjalnego w zasobie gminnym, zobowiązuje gminę, do wynajęcia mieszkania wszystkim osobom posiadającym sądowy wyrok eksmisyjny?
  2. Ile rodzin - osób, z terenu Gminy Raszyn, aktualnie posiada wyroki eksmisji z prawem do lokalu zastępczego.
  3. Ilu rodzinom z wyrokiem eksmisyjnym, gmina zapewniła takie lokale w ostatnich pięciu latach.
  4. Jak długo rodzina lub osoba posiadająca prawo do uzyskania lokalu socjalnego z tytułu wyroku sądowego musi oczekiwać na zapewnienie takiego lokalu przez gminę.
  5. Wnoszę o przekazanie i udostępnienie w BIP szczegółowych informacji w postaci wzoru wniosku i wykazu niezbędnych dokumentów, pozwalających osobom uprawnionym do lokalu socjalnego na podstawie sądowego wyroku eksmisyjnego, do złożenia wniosku o zapewnienie przez gminę, lokalu socjalnego w drodze wynajęcia na wonnym rynku.

Zgodnie z terminem określonym w Ustawie o samorządzie gminnym wnoszę o udzielenie odpowiedzi na piśmie w ustawowym terminie oraz o podanie odpowiedzi do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

Sławomir Ostrzyżek


Raszyn, dnia 16.03.2021 r.

OŚGK.0003.2.2021.BL(2)

Wójt Gminy Raszyn
ul. Szkolna 2a
05-090 Raszyn


Sławomir Ostrzyżek
Radny Gminy Raszyn

Wójt Gminy Raszyn w odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 01.03.2021 r., która wpłynęła w dniu 02.03.2021 r. w przedmiocie udostępnienia n/w informacji:

1. Czy zapis ust. 3 w art. 4 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w brzmieniu ,,Gmina wykonuje zadania, o których mowa w ust. 1 i 2 wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy lub w inny sposób”, w przypadku braku wolnego lokalu socjalnego w zasobie gminnym, zobowiązuje gminę do wynajęcia mieszkania wszystkim osobom posiadającym sądowy wyrok eksmisyjny?
2. Ile rodzin – osób z terenu Gminy Raszyn, aktualnie posiada wyroki eksmisji z prawem do lokalu zastępczego.
3. Ilu rodzinom z wyrokiem eksmisyjnym gmina zapewniła takie lokale w ostatnich pięciu latach.
4. Jak długo rodzina lub osoba posiadająca prawo do uzyskania lokalu socjalnego z tytułu wyroku sądowego musi oczekiwać na zapewnienie takiego lokalu przez gminę.
5. Wnoszę o przekazanie i udostępnienie w BIP szczegółowych informacji w postaci wzoru wniosku i wykazu niezbędnych dokumentów, pozwalających osobom uprawnionym do lokalu socjalnego na podstawie sądowego wyroku eksmisyjnego, do złożenia wniosku o zapewnienie przez gminę, lokalu socjalnego w drodze wynajęcia na wolnym rynku.

niniejszym przedstawia odpowiedzi na pytania.

W odpowiedzi na pytanie nr 1 wskazuję, iż:
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 611) na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego, w przypadku orzeczenia przez sąd w wyroku nakazującym opróżnienie lokalu, uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego wobec osób, których nakaz ten dotyczy. Obowiązek ten Gmina Raszyn realizuje poprzez wydzielenie z zasobu mieszkaniowego części lokali, które spełniają wymogi socjalnego lokalu m.in. na realizację wyroków sądowych. Aktualnie mieszkaniowy zasób gminy obejmuje 19 lokali socjalnych. Ponadto, zgodnie z art. 16 ust. 6 w/w ustawy: ,,Sąd nakazuje wstrzymanie wykonania opróżnienia lokalu do czasu złożenia przez gminę ofert zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu.”
Należy wskazać, iż wspomniany przez Pana zapis art. 4 ust. 3 w/w ustawy nie nakłada na gminę obowiązku wynajęcia mieszkania wszystkim osobom posiadającym wyroki eksmisyjne. W wyroku nakazującym opróżnienie lokalu sąd orzeka o tym, czy eksmitowany ma prawo do lokalu socjalnego. W razie przyznania takiego uprawnienia obowiązek dostarczenia takiego lokalu ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia, który w drodze eksmisji zostanie opróżniony. Należy wskazać, iż kompetencje w sprawie gospodarowania zasobami komunalnymi należą do rady gminy, która ma obowiązek podejmowania uchwał określających wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy. Powinien być on opracowywany na co najmniej pięć lat i precyzować między innymi zasady polityki czynszowej i warunki obniżania czynszu za wynajem lokali socjalnych. Rada gminy ma również obowiązek podejmowania uchwał określających szczegółowe zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu. Ponadto należy wskazać, iż zgodnie z art. 20 ust. 2a ustawy o ochronie praw lokatorów gmina może, lecz nie musi wynajmować lokale od innych właścicieli i podnajmować je osobom, których gospodarstwa domowe osiągają niski dochód.

W odpowiedzi na pytanie nr 2 wskazuję, iż:
Osoby, którym sąd w wyroku o eksmisję orzekł o prawie do otrzymania lokalu socjalnego zostają umieszczone w rejestrze wyroków sądowych orzekających eksmisję z prawem do lokalu socjalnego według kolejności ich wpływu. Lokale socjalne dostarczane są osobom do nich uprawnionym według kolejności umieszczenia w w/w rejestrze wyroków. Według stanu na dzień 15.03.2021 r. w przedmiotowym rejestrze umieszczone są 3 rodziny.

W odpowiedzi na pytanie nr 3 wskazuję, iż:
Realizując obowiązki wynikające z wyroków eksmisyjnych, w ostatnich pięciu latach Gmina Raszyn złożyła trzem rodzinom ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Ofertę zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przyjęły dwie rodziny, zaś jedna rodzina odmówiła jej podpisania.

W odpowiedzi na pytanie nr 4 wskazuję, iż:
Gmina Raszyn dysponuje wyłącznie lokalami socjalnymi pozyskanymi głównie z naturalnych uwolnień (zgon najemcy lub jego wyprowadzenie się wraz z całą rodziną). Ponadto, na dzień 15.03.2021 r. na liście osób uprawnionych do oddania w najem lokalu socjalnego oczekuje 85 rodzin. Powyższe dane wskazują, iż oczekujący na otrzymanie lokalu socjalnego stanowią liczną grupę wymagającą wsparcia w rozwiązaniu ich sytuacji mieszkaniowej. Aktualnie zasób mieszkaniowy Gminy Raszyn obejmuje 19 lokali socjalnych.
Zaznaczyć trzeba, iż realizacja wyroków o eksmisję z prawem do lokalu socjalnego następuje po odzyskaniu przez Gminę Raszyn do swoich zasobów mieszkaniowych odpowiedniego lokalu socjalnego.
Biorąc pod uwagę powyższe, nie jest możliwe określenie precyzyjnego terminu oczekiwania na lokal socjalny dla rodziny oczekującej na lokal socjalny z rejestru wyroków eksmisyjnych.

W odpowiedzi na pytanie nr 5 wskazuję, iż:
Wzór wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego znajduje się na stronie internetowej: raszyn.pl w zakładce: Gospodarka mieszkaniowa / Przydział lokalu mieszkalnego lub socjalnego z zasobu mieszkaniowego gminy Raszyn. Jednocześnie wskazuję, iż we wzorze wniosku (strona 4) znajduje się wykaz niezbędnych załączników.
W zakresie wykazu niezbędnych dokumentów, pozwalających osobom uprawnionym do przydziału lokalu socjalnego na podstawie sądowego wyroku eksmisyjnego wskazuję, iż osoby objęte wyrokiem nie są zobowiązane do przedłożenia dodatkowych dokumentów z uwagi na fakt, że Gmina Raszyn posiada je w aktach postępowania.