ZARZĄDZENIE Nr 29/2021
WÓJTA GMINY RASZYN
z dnia 24 lutego 2021 roku

w sprawie powołania składu Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru pracowników

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) w związku z § 4 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Raszyn z dnia 20 sierpnia 2009 roku, zarządzam co następuje:

§ 1.

Powołuję Komisję Rekrutacyjną ds. naboru na stanowisko Główny Specjalista w Referacie Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Społeczno-Edukacyjnych.

  1. Andrzej Zaręba – Wójt Gminy – Przewodniczący Komisji
  2. Alicja Gadowska – Sekretarz Gminy – Członek Komisji
  3. Katarzyna Dombska – Kierownik Referatu Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych Społeczno-Edukacyjnych – Członek Komisji
  4. Mariola Kwaśna – Główny Specjalista w Referacie Kadr i Zarządzania – Sekretarz Komisji

§ 2.

Zadania Komisji Rekrutacyjnej określa Regulamin, o którym mowa na wstępie.

§ 3.

W przypadku równej liczby głosów w głosowaniu, rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego Komisji.

§ 4.

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Komisji.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.