ZARZĄDZENIE Nr 28/2021

Wójta Gminy Raszyn

z dnia 24 lutego 2021 r.

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.713), art.  257 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021r. poz.305) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§1.

W związku z informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 23.02.2021 dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy zgodnie  z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

PLAN WYDATKÓW OGÓŁEM POZOSTAJE BEZ ZMIAN I WYNOSI      168.026.296 zł.

 

1.wydatki bieżące – 144.127.490zł.

2.wydatki majątkowe – 23.898.806 zł.

 

§2.

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.